Informació

<span style="display:none" />
<span style="display:none" />

Introducció

En els darrers anys, per la contínua necessitat de millora de les telecomunicacions, tant Andorra Telecom, com empreses i particulars, han fet créixer el nombre de serveis que empren sistemes de comunicació sense fil al Principat. I, amb aquests, s'han incrementat el nombre de sistemes radiants (antenes) a prop de les zones habitades

Per aquesta raó, tot i que Andorra Telecom fomenta un desplegament d'aquests serveis ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient, s'ha despertat inquietud en una part dels ciutadans sobre els possibles efectes de les ones electromagnètiques en la salut, així com per l'afectació visual dels sistemes radiants en el paisatge. Entre d'altres, pel fet de que el camp electromagnètic (en endavant, CEM) és un fenomen imperceptible i desconegut pel públic general.

Per altra banda, també per combatre aquesta desconfiança i rebuig, la Unió Internacional de les Telecomunicacions (en endavant UIT) en la seva recomanació UIT-T K.83 sobre la Supervisió dels nivells d'intensitat del CEM, encoratja a les administracions a la "realització contínua de mesures objectives i fiables (24/365)" per una supervisió permanent de les emissions i una transparència màxima.

És per tots aquests motius que Andorra Telecom ha creat aquest lloc web amb l'objectiu de fer públic un sistema de monitoratge de CEM a Andorra.

Camps electromagnètics i les seves fonts

Els camps i les radiacions electromagnètiques són fenòmens físics que han existit sempre i que poden provenir de la natura o ser creats artificialment.

Com exemples de camps provocats per la naturalesa, trobaríem el camp magnètic que crea la pròpia rotació de la Terra, els camps elèctrics que creen els llamps, o la radiació del Sol.

Entre els camps produïts artificialment, els que creen les línies elèctriques, els que ens permeten difondre la ràdio FM o la TV, els de la telefonia mòbil, petits camps que creen certa maquinaria industrial, o els camps que s'utilitzen en hospitals per radiografies amb raigs X.

Així doncs, els aparells de telecomunicacions creen camps artificialment i intencionadament per transportar a una certa distància, la informació que volem transmetre. En aquest cas, cal fer ressaltar que hom també els anomena camps electromagnètics  de radiofreqüència.

Afecten la salut els camps electromagnètics de radiofreqüència?

El principal efecte biològic que provoquen els camps electromagnètics de radiofreqüència (ràdio, televisió, telefonia mòbil i WiFi, entre d'altres) sobre els organismes vius, és el de l'escalfament: l'efecte tèrmic. Conseqüentment els diferents estudis, directrius i recomanacions d'organismes i governs, intenten limitar aquest efecte calefactor per assegurar que no provoca cap efecte perjudicial per la salut.

Per aquest motiu,

 • 1992: continuant treballs de l'Associació Internacional per la Protecció en front les Radiacions (IRPA) es crea l'ICNIRP, la Comissió Internacional sobre la Protecció en front de les Radiacions no Ionitzants (http://www.icnirp.org). Actualment és reconeguda formalment per la OMS (Organització Mundial de la Salut) com a organització no-governamental col·laboradora.
 • 1996: L'OMS (Organització Mundial de la Salut) crea el Projecte Internacional CEM http://www.who.int/peh-emf/project/fr/
 • 1998: L'ICNIRP (Comissió Internacional sobre la Protecció en front de les Radiacions No Ionitzants) publica la Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), on s'indiquen els nivells màxims permesos d'exposició a camps electromagnètics.
  http://www.icnirp.de/documents/emfgdlesp.pdf
 • 1999: El Consell de la Unió Europea aprova la Recomanació del Consell, 1999/519/CE, de 12 de juliol de 1999, relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz), amb els mateixos nivells màxims permesos indicats per l'ICNIRP. En els anys successius, la majoria de governs dels països membres de la Unió Europea s'han anat adherint a aquestes recomanacions i les legislen internament.
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999H0519:19990712:ES:PDF
 • 2009: L'ICNIRP, després d'analitzar els principals informes científics dels darrers anys, ratifica els mateixos nivells d'exposició indicats l'any 1998.
  http://www.icnirp.de/documents/RFReview.pdf

Xarxa SMCEM

Per vetllar que els nivells de CEM al Principat són inferiors als màxims recomanats per la recomanació europea vigent (basada, alhora amb l'ICNIRP), Andorra disposa d'una xarxa d'equips de monitoratge repartida per tot el territori: la xarxa SMCEM (Sistema de Monitoratge de Camps Electromagnètics).

Aquests equips de monitoratge mesuren el CEM de les bandes de freqüència de 100 kHz a 8 GHz i, per tant, tenen en compte els principals (sinó tots) serveis de telecomunicacions que es poden trobar a Andorra. Convé destacar que, en aquests rangs de freqüència, la principal component de camp electromagnètic que predomina és la de camp elèctric. És per això que els equips d'aquesta xarxa mesuren, principalment, els camps elèctrics.

Els principals serveis de telecomunicacions, les bandes de freqüència en les quals treballen i el màxim que marquen les recomanacions especificades els trobem a continuació:

Servei Banda de freqüència (MHz) Màxim CEM normatiu (V/m)
Ràdio FM 87,5-108 28
Ràdio DAB 174-230 28
TETRA 380-385 MHz /390-395 28
PMR/ PAMR 406-470 28-29,81
Televisió Digital Terrestre 470-790 29,81-38,64
Telefonia Mòbil banda 800 790-862 38,64-40,37
Telefonia Mòbil banda 900 880-915/ 925-960 40,79-42,60
Telefonia Mòbil banda 1800 1710-1785/ 1805-1880 56,86-59,62
Telèfons sense fils DECT 1880-1900 59,62-59,93
Telefonia Mòbil banda 2100 1930-2025 60,41-61
Sistemes WiFi 2400-2483,35 61
Sistemes WiFi 5150-5350 61
Sistemes WiFi 5470-5725 61
Radioenllaços 6700-7075 61

Normatives i recomanacions

En l'actualitat, la normativa vigent al Principat d'Andorra en referència als camps electromagnètics, segueix les recomanacions de la Unió Europea i, en conseqüència, també de la ICNIRP.

Unió Europea:

Resolució del Parlament Europeu, de 2 d'abril de 2009, sobre les consideracions sanitàries relacionades amb els camps electromagnètics (2008/2211 (INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999, relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999H0519:19990712:ES:PDF

ICNIRP (Comissió Internacional sobre la Protecció enfront de les Radiacions No Ionitzants):

2010. ICNIRP. Guidelines for Llimiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields (1 Hz -100 kHz)
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf

2009. ICNIRP. Statement on the "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)"
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf

1998. ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz).
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdlesp.pdf

Enllaços d'interès

Argentina: Servicio de Asesoramiento Técnico
http://www.satfam.org/

Alemania: EMF -Monitoring der Bundesnetzagentur
http://emf3.bundesnetzagentur.de/

Brasil: Mapa de Exposição a Campos Eletromagnéticos              
http://sistemas.anatel.gov.br/sigwebmaprni/index.zul

Catalunya: Governança  Radioelèctrica             
http://governancaradioelectrica.gencat.cat

Equador: Sistema de Monitorización de Radiofrecuencia (SMRF)            
http://suptel-rni.supertel.gob.ec/gmap/ecuador.html

França:  ANFR-Mesue des Ondes           
http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/

L'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer, IARC,               
http://www.iarc.fr

Organització Mundial de La Salut (OMS)
http://www.who.int/peh-emf/project/fr/

QUÈQUICOM- "Antenes sí, a casa del veí". Reportatge divulgatiu de TV de Catalunya.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/antenes-si-a-casa-del-vei/video/5553819/

Preguntes

Què són els camps electromagnètics?

Els camps i les radiacions electromagnètiques són la combinació de camps magnètics i camps elèctrics. Són fenòmens físics que poden provenir de la natura (per exemple, la pròpia rotació de la Terra crea un camp magnètic i els llamps es creen per l'existència de camps elèctrics) i d'origen artificial.  Un camp elèctric es crea per una diferència de voltatge i es mesura en volts per metres (V/m), mentre que un camp magnètic el provoca l'existència de corrent elèctric i es mesura microteslas (µT).

Què són els camps ionitzants i no ionitzants?

També classifiquem els camps electromagnètics en dos grans grups segons les afectacions que poden provocar a la matèria que els envolta: camps ionitzants i camps no ionitzants.

Els camps ionitzants transporten prou energia com per poder arrencar electrons dels àtoms de la matèria sobre la qual incideixen. Per tant, poden arribar a provocar modificacions de la matèria, que en alguns casos es tradueixen en efectes perjudicials. Entre aquest tipus de camps, trobem els raigs gamma i els raigs X.

Les radiacions no ionitzants, en canvi, no transporten prou energia i no poden arrencar electrons dels àtoms de la matèria sobre la qual incideixen. Només si la potència és molt alta i el cos incidit és molt a prop, li poden provocar un augment de la temperatura. Dins aquest segon grup trobem les radiacions que provoquen les línies i instal·lacions elèctriques, els equips de telecomunicacions (incloent les xarxes de radiodifusió), o la llum del Sol.

Què són els camps electromagnètics  de radiofreqüència?

Camps electromagnètics de radiofreqüència és el nom que s'usa sovint per designar els camps electromagnètics que produeixen els aparells de telecomunicacions.

Quina diferència hi ha entre efecte biològic i efecte perjudicial?

L'OMS defineix un efecte biològic com un efecte mesurable en l'organisme davant un estímul o canvi de medi. De la mateixa manera, defineix un efecte perjudicial per la salut, al que ocasiona una disfunció detectable de la salut de les persones exposades, o dels seus descendents.

Així doncs, un efecte biològic pot o no pot produir un efecte perjudicial per la salut.

Hi ha risc de càncer pels camps electromagnètics que produeixen els equips de telecomunicacions?

Pel moment, no s'ha trobat relació de causalitat entre camps electromagnètics produïts per equips de telecomunicacions (camps de radiofreqüència) i el càncer. L'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer, (IARC, http://www.iarc.fr) porta anys estudiant-ne una possible relació sense arribar a cap evidència. Per aquesta raó, l'any 2011, va classificar els camps electromagnètics de radiofreqüència com a "possiblement cancerígens per als humans (Grup 2B)". Amb aquesta classificació, aquesta agència afirma que l'evidència de risc observada és limitada, malgrat que no es descarta; i és per això que continua la recerca en la possible relació entre l'ús intensiu dels telèfons mòbils i els telèfons sense fil, i el risc de càncer. Més tard, el 2013 i després de més estudis, en va ratificar la classificació.

La mateixa agència, classifica dins aquest Grup 2B el cafè i la gasolina.

Per posar altres exemples, la IARC classifica el fum de tabac, la radiació solar o les cabines de raig ultraviolat, com a "cancerigen pels humans (Grup 1)", ja que hi han trobat suficients evidències que en mostren causalitat en proves amb humans.

Per què la majoria de punts de monitoratge del SMCEM tenen el límit normatiu a 28 V/m?

La majoria d'equips de monitoratge instal·lats a la xarxa d'Andorra analitzen alhora serveis que funcionen en diferents bandes (ràdio FM, TDT, Telefonia mòbil, WiFis, etc.). És a dir, registren el camps produïts per tots els serveis i els sumen per presentar el total de radiació detectat.

Així doncs, si bé és cert que les recomanacions situen límits normatius superiors per alguns serveis dels estudiats (part de la telefonia mòbil 3G, per exemple, té el màxim situat entre els 56,86 V/m-59,62 V/m), hem fixat com a límit normatiu de cada equip de monitoratge, el més restrictiu entre tots el serveis que hi ha a la porció d'espectre estudiat. En concret aquest límit que és de 28 V/m, és el màxim que les recomanacions proposen per la ràdio FM.

Accés Client
Accés Client

Has oblidat el mot clau? Has oblidat el nom usuari?
No ets client d'Andorra Telecom?