Política Sistema Gestió Integrat

no-title

Política Sistema Gestió Integrat

 

(ISO 9001 Qualitat, ISO 14001 Medi Ambient,
OHSAS 18001 Seguretat i Salut en el Treball,
ISO 27001 Seguretat de la Informació)

 

ANDORRA TELECOM té com a abast "oferir serveis de telecomunicacions i activitats associades al sector, a la prestació en exclusiva del servei públic universal de telecomunicacions dins del territori d'Andorra, així com al disseny i desenvolupament dels projectes associats."

L'organització té per missió oferir serveis tecnològics i de comunicació, competitius i innovadors, afavorint el desenvolupament socioeconòmic i digital del nostre país.

I per visió millorar la qualitat de vida dels nostres clients residencials i la competitivitat de les empreses i institucions, gestionant les més avançades tecnologies de la Informació i comunicació mitjançant un capital humà compromès, convertint Andorra Telecom en un referent internacional. Per això estableix, assumeix i declara els següents principis:

· La direcció està compromesa amb la implantació i la millora continua del Sistema de Gestió Integrat, aportant els recursos necessaris per assegurar l'acompliment dels requisits i la millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'organització . Igualment està compromesa amb l'establiment d'objectius i fites, fent-ne seguiment  i avaluació periòdica, i adoptant mesures oportunes pel seu assoliment.

· Per facilitar la consecució de la satisfacció del client, Andorra Telecom busca assolir la màxima adequació entre les característiques del servei ofert i les expectatives del client respecte al mateix, tenint-lo present en totes les activitats de tots els processos.

· Totes les activitats necessàries per posar en funcionament aquesta política, impliquen a tots els departaments, tant els que treballen de cara el "client extern", com els que treballen de cara al "client intern".

· Tots els empleats som conscients de que juguem un paper decisiu en la consecució de la qualitat del servei, ja que realitzant bé la nostra feina i treballant amb prevenció, evitem cometre errors i dedicar temps a corregir-los.

· Andorra Telecom està compromesa en complir amb la legislació i altres requisits aplicables.

· Andorra Telecom està compromesa amb la protecció del Medi ambient incloent la prevenció de la contaminació i altres compromisos ambientals així com el compromís en la prevenció de la lesió i la malaltia professional i la promoció de la salut dels empleats i subcontractistes, en l'àmbit de la seguretat i salut en el treball.

· Andorra Telecom gestiona el risc en les diferents dimensions del sistema de gestió.

· Aquesta política és comunicada i coneguda per les parts interessades.

· La política serà revisada un cop l'any per l'informe de la revisió per la direcció.

 

Santa Coloma a 22 de Juliol del 2016,

Director General, Jordi Nadal