condicions_gdf

CONDICIONS LEGALS DE SERVEIS DE GEOLOCALITZACIÓ

Aquestes condicions legals regulen les diferents modalitats de serveis de Geolocalitazció que Andorra Telecom S.A.U. (d’ara endavant “Andorra Telecom”) amb domicili social a Andorra la Vella, C. Mn. Lluis Pujol 8-14, AD500, Santa Coloma, Principat d’Andorra, ofereix als seus clients.

L’acceptació, sense reserves, de les presents condicions legals, esdevé indispensable per a la prestació del servei per part d’Andorra Telecom. A tal efecte, el client manfiesta haver llegit, entès i acceptat les presents condicions legals posades a la seva disposició.

1.- OBJECTE

Andorra Telecom presta els serveis de Geolocalització, incloent els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit sol·licitats pel client, i els que en un futur s’estableixin, d’acord amb les tarifes corresponents durant tota la prestació dels serveis.

Els serveis queden vinculats per aquestes condicions legals i la corresponent proposta comercial i/o contracte d’alta. En cas d’existir incompatibilitats o contradiccions entre ambdues, primaran la proposta comercial i/o contracte d’alta sobre les condicions legals.

2.- CARACTERISTIQUES I TARIFES DELS SERVEIS

Els serveis de Geolocalització estàn pensats per a la gestió i seguiment en temps real de dispositius i vehicles d’una empresa i/o organització tant al Principat d’Andorra com a l’estranger mitjançant la connexió de dades de la xarxa mòbil d’Andorra Telecom i/o operadors estrangers amb acord.

Aquest servei permet, entre d’altres, controlar la ubicació de cada vehicle a través de GPS sobre un mapa; fer un rastreig de telèfons mòbils; fer un rastreig de dispositius TETRA; vincular sensors de temperatura i obertura de portes; funcionalitats a l’ús temporal de vehicles, o vehicles compartits, o préstec de vehicles?; serveis de gestió de conductor; conexió al port de diagnòstic d’un vehicle (OBD); recopilar dades històriques per analitzar comportaments i generar alertes; definir rutes; planificar els manteniments i veure els estats en temps real del vehicle.

2.1.- REQUERIMENTS

Per al seu funcionament, aquest servei requereix com a mínim per vehicle o dispositiu del següent:

  • 1 mòdul (geo-localitzador amb GPS)
  • 1 tarja SIM de dades (propietat d’Andorra Telecom)*

*La tarja SIM de dades, només podrà ser utilitzada per al proveïment del servei. Qualsevol altre ús serà considerat fraudulent i donarà lloc a la suspensió i retirada del servei.

2.2.- CONECTIVITAT

Aquest servei requereix connectivitat a la xarxa mòbil d’Andorra Telecom i/o operadors estrangers amb acord, mitjançant la connexió de dades.

Tot el tràfic que realitza el servei mitjançant el mòdul (geo-localitzador amb GPS) dins del territori nacional està inclòs dins de la tarifa aplicable al servei vigent en cada moment.

Així mateix, el client, accepta rebre el servei d’itinerància per defecte en les zones 1, 2 i 3 d’acord amb les tarifes d’itinerància vigents en cada moment (el servei d’itinerància podrà ser desactivat a petició del client).

2.3.-  CONFIGURACIÓ DEL SERVEI

El serveis de geolocalització permeten realitzar configuracions específiques segons les necessitats del client. Totes les configuracions específiques seran facturades a banda.

2.4.- MATERIALS I EQUIPAMENTS

Per poder gaudir dels diferents Serveis, cal que el Client disposi de, como mínim, un mòdul (geo-localitzador amb GPS) compatible amb la plataforma d’Andorra Telecom, instal·lat, en funcionament i situat dintre de la zona de cobertura.

El CLIENT es responsabilitza de la realització de la instal·lació del mòdul, de la comprovació de l´estat de la cobertura en el punt d’instalació del modul, així com del seu manteniment.

El CLIENT podrà sol·licitar a Andorra Telecom l’estudi del mòdul/s que més s’adapti a les seves necessitats en funció de les ofertes comercials vigents i de conformitat amb el que s’acordi amb el CLIENT.

El CLIENT es resposabilitzarà, en tot moment, de la bona utilització i del manteniment del mòdul.

El mòdul/s adquirit en el marc del contracte té un període de garantia legal des de la seva compra o lliurament. ANDORRA TELECOM ofereix al Client un servei postvenda de tramitació de les reparacions i/o substitucions durant aquest periode de garantia legal.

Tots els equipaments proporcionats per Andorra Telecom, seran detallats a la proposta comercial i/o contracte d’alta.

En el cas que el client faci efectiva la baixa del servei i del respectiu contracte, aquest haurà de desinstal·lar al seu càrrec i retornar en perfecte estat tot i cada un dels materials propietat d’Andorra Telecom que consten referenciats al contracte d’alta del serveis de geolocalitazació.

En cas d’incompliment del previst en el paràgraf anterior, el client haurà de respondre i abonar a Andorra Telecom l’import de reposició del material no retornat en cas de baixa de servei.

El client serà responsable, dels danys, pèrdua i/o destrucció dels materials i/o equipaments proporcionats per Andorra Telecom per al funcionament del servei,  referenciats a la proposta comercial i/o contracte d’alta del servei, sempre que li siguin directament imputables. En aquest cas, haurà d’abonar a Andorra Telecom l’import de reposició del material no retornat en cas de baixa de servei.

2.5.- OBLIGACIONS DEL CLIENT ESPECÍFIQUES DEL SERVEI

El client haurà d’informar a tots els usuaris dels vehicles i/o dispositius equipats amb els serveis de geolocalització d’Andorra Telecom, sobre l’existència i finalitat d’aquest dispositiu, amb l’objectiu de no vulnerar el dret a la intimitat de les persones. Així mateix, el client serà l’únic responsable davant les possibles reclamacions i/o accions judicials, alliberant Andorra Telecom de qualsevol responsabilitat.

3. ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL SERVEI

Els serveis contractats permeten al client utilitzar una còpia de la versió especificada del Programari, exclusivament
per a finalitats internes del client i per a l’ús dels serveis contractats.

El seu dret d'ús té caràcter temporal i no exclusiu.

El client s'abstindrà d'efectuar cap altra còpia del Programari, d'enviar còpies del Programari a tercers o posar el Programari a la disposició de tercers per qualsevol mitjà, així com
també s'abstindrà d'utilitzar el Programari amb una finalitat diferent de la prevista en aquestes condicions, obligant-se el client a desfer-se de la còpia o còpies del Programari que obrin en el seu poder una vegada finalitzat el contracte actual.

El dret d’ús no implica la cessió o transmissió per qualsevol forma dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial derivats del Programari, que seran de propietat exclusiva d’Andorra Telecom.

4.- PROMOCIONS

En cas que el client gaudeixi d’alguna promoció en el moment de signar la proposta econòmica i/o el contracte d’alta del servei, o durant la seva vigència, s’entendrà que també s’adhereix a les condicions específiques de la promoció.

5.- CANVIS EN ELS SERVEIS CONTRACTATS

El client pot sol•licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats. Els canvis, addicions o supressions d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què el serveis han estat activats, d’acord amb els requisits tècnics.

Els serveis que no permetin el prorrateig, la baixa o modificació del servei i posterior canvi de tarifa es realitzarà el mes següent.

Els canvis en els serveis poden suposar un cost addicional, segons la proposta comercial vigent.

En cas que el client tingui un deute o un dipòsit exigible envers Andorra Telecom, no podrà efectuar cap modificació del producte fins que no aboni els imports corresponents.

6.- FACTURACIÓ

La facturació dels serveis és mensual, excepte que la proposta comercial estableixi el contrari. El cobrament s’efectua per domiciliació bancària, per mensualitats vençudes. En cas que hi hagi hagut variacions contractuals durant el mes en curs, es cobrarà la part proporcional corresponent als serveis modificats. En el cas de pagament per domiciliació bancària, es requereix al client que presenti un document d’identificació bancària en què consti la titularitat del client i l’IBAN. A les tarifes s’aplicaran els corresponents impostos vigents al Principat d’Andorra.

En cas de retorn d’una factura pendent, el pagament s’haurà d’efectuar en qualsevol entitat bancària del país, per transferència bancària o per ingrés en caixa, especificant el número de factura i/o servei pendent de pagament.

Per a altres qüestions relatives a la facturació, és aplicable el Reglament d’Impagats publicat en el BOPA.

7.DISPONIBILITAT, CONTINUÏTAT I FIABILITAT DEL SERVEI

Andorra Telecom vetllarà per donar la millor disponibilitat i continuïtat del servei i, en cas de fallada del mateix, es compromet a resoldre les incidències l’abans possible, atesa la magnitud de la incidència.

8.-DETALL DE LES COMUNICACIONS

El client pot consultar en el lloc web i, en el seu cas, a l’aplicació mòbil, d’Andorra Telecom, el detall de les connexions efectuades i/o pot sol·licitar rebre’l en factura.

9.- VIGÈNCIA I DURADA DEL CONTRACTE

La vigència del present contracte de serveis pren efecte a comptar de la data de signatura de la proposta comercial i/o el contracte d’alta per part del client.

La durada del present contracte és indefinida, excepte que la proposta comercial estableixi altra cosa.

En el cas que el client vulgui resoldre el contracte, caldrà que aquest, degudament  acreditat, ho notifiqui a través d’un dels canals de venda d’Andorra Telecom autoritzats per aquest servei, havent de notificar-ho a l’altra part amb el preavís establert a la proposta comercial. En cas que no estigui regulat, el preavís mínim serà de tres (3) mesos.

En cap cas la resolució del contracte eximirà al client de les seves obligacions de pagament.

En el supòsit de que el client resolgui parcialment el contracte, es mantindran els serveis que continuïn donats d’alta, produint-se la corresponent adaptació de la tarifa.

Andorra Telecom es reserva la facultat de resoldre el present contracte per les causes de resolució previstes en el mateix, en qualsevol moment, havent de notificar-ho a l’altra part amb el preavís establert a la proposta comercial. En cas que no estigui regulat, el preavís mínim serà de tres (3) mesos.

10.- LIMITACIÓ I EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Andorra Telecom no assumirà cap responsabilitat sobre qualsevol incidència tècnica que pugui donar-se sobre el servei imputable al client, al seu personal, tercers i/o per causa major o fortuïta.

Andorra Telecom no respondrà de les conseqüències que es puguin derivar sempre i quan aquesta hagi pres les mesures tècniques habituals del sector i les mesures legalment aplicables per garantir la seguretat dels equips del client, d’acord amb les prestacions del servei contractades.

Andorra Telecom no serà responsable dels problemes derivats de la falta d’accés o connectivitat quan aquestes tinguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no s’haguessin pogut preveure, com causes fortuïtes o de força major.

Andorra Telecom no exerceix cap tipus de control sobre la licitud dels continguts, transmesos, rebuts o accessibles per mitjà dels serveis contractats, no essent responsable de cap acció que pogués derivar-se.

El client és coneixedor que els serveis i productes contractats únicament ofereixen informació fiable i no limiten els controls, manteniments i mesures ordinaries per part del client. Andorra Telecom no assumeix responsabilitat addicional a l’ús merament informatiu de les dades extretes dels serveis i productes contractats.

La responsabilitat màxima Andorra Telecom per danys i perjudicis directes causats estarà limitada en la seva globalitat a un import equivalent al vint-i-cinc per cent (25%) de l’import abonat pel client a Andorra Telecom en els dotze (12) mesos anteriors al fet generador de responsabilitat. En cap cas Andorra Telecom assumirà responsabilitat pels danys i perjudicis indirectes, incidentals, conseqüencials, pèrdua d’activitat mercantil, pèrdua de beneficis o contractes, estalvis anticipats, pèrdua d’oportunitat de negoci, reputació comercial o pèrdua o reducció d’ingressos, causats.

11.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Sense perjudici de l’indicat als articles precedents, el contracte pot ser resolt, en qualsevol moment, en els supòsits següents:

  • El mutu acord.
  • La decisió de qualsevol de les parts de resoldre anticipadament el contracte, amb el preavís mínim establert en la proposta comercial.
  • L’impagament per part del client.
  • L’ús indegut del servei per part del client.
  • Quan el client utilitzi els serveis per realitzar alguna activitat il·legal, que es pugui considerar fraudulenta o qualsevol altra que en un futur pugui ser declarada il·legal o no ajustada a l’ordenament jurídic per algun tribunal competent.
  • La dissolució o l’extinció, la declaració en estat de cessació de pagaments i/o fallida de qualsevol de les parts.
  • La discontinuació del producte i/o servei, degut a que la tecnologia ha esdevingut obsoleta, limitada la implantació del servei o esdevingut impossible la viabilitat del servei, amb el preavís mínim establert en la proposta comercial. En cas que no estigui regulat, el preavís mínim serà de tres (3) mesos.
  • En general, qualsevol incompliment contractual de qualsevol de les parts.

En cas d’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest contracte, la part afectada notificarà tal incompliment a la part incomplidora, perquè en el termini màxim de quinze (15) dies doni compliment a l’obligació incomplerta.

Aquest termini no existeix en els supòsits d’impagament o retard en el pagament del preu, així com en cas de revenda del servei objecte del contracte.

En cas de resolució contractual, el client s’obliga a retornar de forma immediata els equips i materials contractats i que siguin propietat d’Andorra Telecom.

En tot cas, la resolució del contracte no exonera les parts del compliment de les seves obligacions pendents.

12.-CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ

Andorra Telecom tindrà dret a cedir, transferir o assignar els seus drets i obligacions derivats d’aquest acord a qualsevol companyia dins del seu grup societari, prèvia comunicació escrita d’Andorra Telecom, amb una antelació mínima d’un (1) mes.

El client no podrà cedir, transferir o assignar els seus drets i obligacions establerts en aquest acord a cap altra persona física o jurídica sense prèvia autorització escrita per part d’Andorra Telecom.

13.- OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

Els serveis contractats estan destinats exclusivament a l’ús privatiu, tant domèstic com professional i sense ànim de lucre, dins els límits de la llar, domicili d’empresa o del local del client associat al punt de servei.

Queda expressament prohibida la redistribució, venda o cessió dels serveis contractats, excepte autorització expressa d’Andorra Telecom.

Correspon al client fer un ús responsable de tots els serveis, equips i/o totes les funcionalitats, abstenint-se de realitzar usos fraudulents i abusiu del servei i/o equips.

Andorra Telecom no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús fraudulent dels serveis i/o equips així com de la pèrdua, deteriorament, furt, i/o robatori dels materials posats a la disposició del client.

En cas de detectar-se un possible ús fraudulent, Andorra Telecom es reserva el dret d’actuar d’ofici i restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client, Andorra Telecom o a tercers.

No es podran utilitzar els serveis contractats de forma que interfereixi amb l’ús d’altres clients i/o usuaris, o de forma desproporcionada que impacti amb els recursos de la xarxa d’Andorra Telecom.

En cas de detectar usos abusius i/o incorrectes del servei, Andorra Telecom ho notificarà al client, als efectes de que aquests cessin el més aviat possible. En cas negatiu, Andorra Telecom podrà suspendre i/o retirar el servei contractat.

Un cop notificat, si durant els tres (3) mesos següents l’ús del servei segueix sent abusiu, fora dels llindars definits a la proposta comercial del servei contractat, Andorra Telecom es reserva el dret de facturar l’import establert pel consum excedit, segons el preu unitari definit a l’oferta comercial del servei contractat

Qualsevol incompliment per part del client d’aquestes condicions legals faculta Andorra Telecom per resoldre el contracte de ple dret, sense perjudici de reclamar per les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment.

14.- MATERIALS I EQUIPAMENTS

Segons el servei contractat, Andorra Telecom pot proporcionar l’equipament de la seva propietat necessari per al funcionament del servei, d’acord amb les necessitats específiques del client.

Tots els equipaments proporcionats per Andorra Telecom, seran detallats a la proposta comercial i/o al contracte d’alta.

Andorra Telecom podrà condicionar la subscripció o la continuació en la prestació del servei, a la constitució per part del client d’un dipòsit per respondre del compliment de les obligacions econòmiques que es derivin de la contractació o, si escau, del manteniment del servei.

En el cas que el client faci efectiva la baixa del servei i del respectiu contracte, aquest haurà de desinstal·lar al seu càrrec i retornar en perfecte estat tots i cada un dels materials propietat d’Andorra Telecom.

En cas d’incompliment del previst al paràgraf anterior, el client haurà de respondre i abonar a Andorra Telecom l’import de reposició del material i/o equipament no retornat.

El client serà responsable dels danys, pèrdua i/o destrucció dels materials i/o equipaments proporcionats per Andorra Telecom per al funcionament del servei, sempre que li siguin imputables. En aquest cas, el client haurà d’abonar a Andorra l’import de reposició del material no retornat.

15.- DRETS D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom es reserva el dret de modificar les presents condicions legals en qualsevol moment així com, en general, a modificar la configuració dels diferents serveis i de les prestacions associades.

Les modificacions seran comunicades al client per qualsevol mitjà idoni, entenent-se que les aprova tàcitament si, en el termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de l’esmentada comunicació, no hi ha formulat cap oposició. En aquest cas, el contracte d’aquest servei es regirà per les noves condicions legals, i per la nova configuració.

Si dins del termini establert, el client formulés oposició a la modificació de les condicions legals i/o configuració, ho haurà de notificar per escrit, adreçat per conducte fefaent, a Andorra Telecom. En aquest cas, Andorra Telecom estarà facultada per declarar unilateralment la resolució del contracte.

16.- FRAU

El client és responsable de l’ús que ell mateix i/o tercers puguin fer dels serveis. Per tant, correspon al client vetllar per impedir l’accés als serveis a persones no autoritzades.

És responsabilitat del client la configuració i la protecció correctes de tots els perifèrics, a l’efecte d’evitar fraus.

En cas d’incompliment greu per part del client d’aquesta obligació, aquest serà responsable amb caràcter general de qualsevol activitat fraudulenta que pugui causar un dany i/o perjudici a Andorra Telecom o a tercers.

17.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Andorra Telecom informa que les dades dels clients es tractaran d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa d’Andorra Telecom, la informació bàsica de la qual es recull en aquesta clàusula. El contingut íntegre d’aquesta es pot consultar a l’enllaç següent,

www.andorratelecom.ad/politica-de-privadesa.

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, Andorra Telecom informa al client que les dades personals que faciliti per la contractació del servei quedaran incorporades al fitxer Clients, el responsable del qual és Andorra Telecom, i seran tractats per a permetre el bon desenvolupament de la relació contractual entre les parts (prestar els serveis i facturar-los).

Addicionalment als tractaments recollits a la Política de Privadesa, en acceptar aquestes condicions d’ús del Servei, el client és informat i autoritza a Andorra Telecom a l’enviament de la informació relacionada amb els serveis contractats, similars o anàlegs, facturació, així com les dades de consums, el tractament de la qual és necessari, en execució del contracte, per a la prestació del Servei.

Andorra Telecom garanteix l’adopció de les mesures necessàries per garantir el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació, enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica <protecciodades@andorratelecom.ad> o bé a Andorra Telecom: Coordinador de LQPD, c/ Mn. Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, Principat d’Andorra.

Andorra Telecom conservarà les dades del client durant el temps que sigui necessari per a complir amb les seves obligacions i respondre davant de possibles reclamacions.

18.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Andorra Telecom ofereix al client el Servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:

- Lloc web,

- Agència Comercial,

- Correu electrònic,

- Servei d’atenció telefònica.

L’horari del servei d’atenció telefònica és de 8 a 24 hores els dies laborables i de 9 a 23 hores els dies festius els 365 dies l’any.

La funció d’aquest servei, és l’aclariment de qualsevol dubte, respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol incidència sobre el servei, queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre terminals i accés al servei.

El client pot realitzar les seves consultes i/o reclamacions mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, enviant un correu electrònic al correu info@andorratelecom.ad o be trucant al número gratuït d’atenció telefònica 115 (+376301115 des de l’estranger).

19.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Per tots els dubtes i qüestions derivats de la interpretació, aplicació o execució d’aquest contracte, les parts intentaran arribar a un acord amistós en el termini de trenta (30) dies. En altre cas, se sotmeten formal i expressament a la legislació andorrana i a la jurisdicció exclusiva dels Batlles i Tribunals del Principat d’Andorra, renunciant irrevocablement a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i a invocar qualsevol excepció en aquest sentit.

20.- ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura de la proposta comercial i/o contracte d’alta, el client accepta expressament el que disposen aquestes condicions legals.