Breadcrumb

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTE - Paquet temporer hivern

CONDICIONS PARTICULARS

Servei paquet temporer hivern


1.- OBJECTE

Andorra Telecom presta el servei d’internet / paquet temporer hivern, inclosos els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit sol•licitats pel client, i els que en un futur s’estableixin, d’acord amb les tarifes corresponents durant tota la prestació del servei. Aquests serveis queden vinculats per aquestes condicions particulars així com per les condicions generals i/o particulars de productes d’Andorra Telecom que hi puguin ser aplicables.


2.- CARACTERISTIQUES I TARIFES DELS SERVEIS


2.1.- CONTRACTACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE DEL PAQUET TEMPORER HIVERN

El paquet temporer hivern estarà disponible des del 1 d’octubre al 31 d’abril de l’any següent.


La durada màxima del contracte que el client pot escollir és de 7 mesos, quedant el servei automàticament suspès a la finalització del període en que està disponible.


La contractació inicial mínima és de 2 mesos.


El client podrà allargar la durada inicial del contracte, per un mínim de 2 mesos, dins del període de disponibilitat del servei (des del 1 d’octubre al 31 d’abril de l’any següent). La primera renovació del servei no suposarà cap cost addicional pel client. Per la tercera i successives, el client haurà d’assumir un cost suplementari de 10€.


Si el client deixa que es doni de baixa el servei i desitja tornar-lo a contractar, haurà d’abonar 10€ de reconnexió.


Excepcionalment, el client podrà allargar el contacte un mes, de manera a que no superi el període de disponibilitat del servei previst per aquestes condicions particulars.


3.- INSTAL•LACIÓ INTERIOR

Per poder gaudir dels diferents serveis sobre fibra, cal que aquesta arribi fins a la llar del client, per la qual s’entén la unitat privativa del client.


El client es responsabilitza de la realització de la instal•lació interior. Un cop s’hagi realitzat la instal•lació interior, Andorra Telecom instal•larà la roseta, com a norma general, a l’espai destinat expressament a la ubicació de la caixa de fibra òptica (ONT), en el cas d’immobles de nova construcció o locals comercials, o a la sala comuna (menjador), en el cas de clients particulars.


3.1.-En cas que el client sol•liciti la instal•lació de la roseta i/o la caixa de fibra òptica (ONT) en un altre lloc diferent del que hi està destinat expressament, i sempre dins la seva unitat privativa, haurà d’abonar 150€ suplementaris, a l’agencia comercial d’Andorra Telecom en la modalitat de prepagament, imputables al desplaçament de la roseta.


3.2.-Quan la instal•lació de la roseta s’hagi d’efectuar en unitats immobiliàries familiars, Andorra Telecom podrà, al seu criteri, col•locar-la en locals de redistribució de cablejat o en llocs específics per a aquesta finalitat. En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 3.1 d’aquestes condicions particulars, relatiu al desplaçament de roseta.


3.3.-La caixa de fibra òptica (ONT) i la roseta són propietat d’Andorra Telecom. En cap cas el client no les ha de desmuntar o desplaçar. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, a l’agencia comercial d’Andorra Telecom en la modalitat de prepagament, i que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’Andorra Telecom.


3.4.-Andorra Telecom, per necessitats tècniques relatives a serveis de telefonia de veu, es reserva el dret d’instal•lar la caixa de fibra òptica (ONT) en zones comunitàries, sempre que es tingui l’autorització per part de la comunitat.


3.5.-En els casos en què Andorra Telecom hagi convingut expressament amb el client autoritzar la instal•lació d’un paquet de fibra residencial en un local comercial, aparcament, caixer, etc., es reserva el dret de decidir la ubicació més adient de la roseta i de la caixa de fibra òptica (ONT).

En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 3.1 d’aquestes condicions particulars, relatiu al desplaçament de roseta.


4.- REQUERIMENTS I MATERIALS

El material necessari per al funcionament dels serveis contractats posat a la disposició del client és propietat d’Andorra Telecom. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, a l’agencia comercial d’Andorra Telecom en la modalitat de prepagament, i que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’Andorra Telecom.


4.1.- FONT D'ALIMENTACIÓ

En cas de tall de llum, els serveis sobre fibra no funcionaran.


El client pot sol•licitar la instal•lació d’una bateria per a la caixa de fibra òptica (ONT), que li permetrà poder utilitzar el telèfon fix durant un temps determinat, sempre que aquest no sigui sense fil.


Andorra Telecom recomana la instal•lació de la bateria per a les persones grans usuàries del servei de teleassistència així com als domicilis que tenen un sistema d’alarma o de domòtica.


Aquesta bateria està subjecta a un manteniment periòdic, el qual ha de dur a terme Andorra Telecom. En cas que aquest manteniment, per motius imputables al client, no es pugui efectuar, Andorra Telecom declina tota responsabilitat pels danys que la bateria pugui ocasionar.


4.2.- TELEFONIA

Amb el paquet temporer, el client no disposa de telefonia fixa


4.3.- INTERNET

L’accés a internet es pot realitzar mitjançant la connexió directa per cable de xarxa a un port proveït de la caixa de fibra òptica (ONT), o bé mitjançant la instal•lació d’un router amb connectivitat WiFi.


5.- PROMOCIONS

En cas que el client gaudeixi d’alguna promoció en el moment de signar el contracte d’alta del servei, o durant la seva vigència, s’entendrà que també s’adhereix a les condicions específiques de la promoció.


6.- CANVI DE PAQUET

El client pot sol•licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats. Els canvis de paquet, addició o supressió d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què hagin estat completades les ordres d’activació dels serveis contractats, d’acord amb els requisits tècnics.


Els paquets que no permetin el prorrateig, la baixa del paquet i posterior canvi de tarifa es realitzarà el mes següent.


Els canvis poden suposar un cost, d’acord amb el que preveuen les condicions generals.


En el cas dels paquets que tinguin una modalitat de prepagament, el client haurà de realitzar prèviament la baixa del servei de prepagament, abans de contractar un nou paquet.


7.- FACTURACIÓ

La facturació del servei internet per a temporer hivern és de prepagament.


Per a altres qüestions relatives a la facturació, és aplicable el Reglament d’impagats publicat en el BOPA.


8.- REGISTRES

Andorra Telecom ha de conservar els registres de les comunicacions efectuades pel client com a prova fefaent i amb la finalitat de resoldre possibles reclamacions en relació amb el servei presentades pel client.


9.- RESTRICCIONS

Preventivament, i si es detecten increments de consum superiors a la mitjana de facturació dels darrers tres mesos multiplicada per 1,75, Andorra Telecom pot aplicar restriccions parcials sobre els serveis afectats.


10.- CANVI DE DOMICILI

En cas que el client canviï de domicili, ho ha de comunicar a Andorra Telecom per tal que es pugui activar el funcionament dels serveis al nou domicili, sempre que el nou punt de servei compleixi amb els criteris d’instal•lació.


En el cas dels paquets de la modalitat de prepagament, el client haurà d’abonar el cost del trasllat prèviament a l’agencia comercial d’Andorra Telecom.


11.- BAIXA DEL SERVEI

Quan el client sol•liciti la baixa del servei contractat, haurà de tornar a les dependències d’Andorra Telecom tot el material propietat d’Andorra Telecom que se li hagi facilitat per al funcionament dels serveis de telefonia fixa, internet i televisió sobre fibra òptica per a clients residencials.


En cas contrari, haurà d’abonar el preu que figura en la taula de preus de reposició de material propietat d’Andorra Telecom dels materials que constin com a entregats i no retornats pel client.


En el cas dels paquets de la modalitat de prepagament, Andorra Telecom únicament abonarà l’import corresponen als mesos no iniciats que s’hagin contractat de més en el moment de contractar el producte.


12.- OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

El servei d’internet per Teporer Hivern està destinat exclusivament a l’ús privatiu, tant domèstic com professional i sense ànim de lucre, dins els límits de la llar, domicili d’empresa o del local del client associat al punt de servei.


El material d’Andorra Telecom posat a la disposició del client no es pot destinar en cap cas, directament o indirectament, als usos no autoritzats per les condicions de contractació. El client ha d’utilitzar aquest material exclusivament a l’adreça associada al punt de servei, i l’ha de mantenir en la seva possessió durant la vigència del contracte.


Queda expressament prohibida la redistribució del conjunt de serveis sobre fibra fora dels límits de la unitat privativa del client indicada en el contracte d’alta del servei.


Qualsevol incompliment per part del client d’aquestes condicions particulars faculta Andorra Telecom per resoldre el contracte de ple dret, sense perjudici de reclamar per les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment.


13.- WEB

Andorra Telecom posa a la disposició del client un lloc web, mitjançant el qual podrà fer tràmits relatius a la contractació de productes i la gestió del compte de client.


Opció no disponible pels paquets de l’oferta que tinguin una modalitat de prepagament.


Per a l’ús del servei, i per tal de poder accedir al lloc web d’Andorra Telecom, el client ha de registrar-s’hi i escriure-hi un nom d’usuari i una contrasenya, que haurà d’introduir cada vegada que vulgui accedir al lloc web i fer qualsevol gestió relacionada amb els serveis contractats i/o el compte de facturació. El client està obligat a custodiar el nom d’usuari i la contrasenya d’una manera confidencial.


Atès que cada nom d’usuari i contrasenya estan associats a un titular amb un número d’identificació personal i un número de telèfon, tota utilització del portal client i de la contrasenya per part del client o per qualsevol tercer es considerarà efectuada per aquest. El client, per tant, és responsable d’aquest ús, d’acord amb el que preveuen aquestes condicions particulars així com les condicions generals d’altres productes d’Andorra Telecom.


14.- ÚS DELS SERVEIS

Correspon al client fer un ús responsable de tots els serveis i/o totes les funcionalitats. Andorra Telecom no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús fraudulent dels serveis i/o la pèrdua, el deteriorament, el furt, el robatori i el mal ús dels materials posats a la disposició del client.


Andorra Telecom, en cas que es detecti un possible ús fraudulent dels serveis, es reserva el dret d’actuar d’ofici i restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client.


15.- DRETS D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom es reserva el dret de modificar les presents Condicions particulars en qualsevol moment així com, en general, a modificar la configuració del servei i de les prestacions associades.


Les modificacions seran comunicades al client per qualsevol mitjà idoni, entenent-se que les aprova tàcitament si, en el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’esmentada comunicació, no hi ha formulat cap oposició. En aquest cas, el contracte d’ aquest servei es regirà per les noves condicions generals i/o particulars, i per la nova configuració.


Si dins del termini establert, el client formulés oposició a la modificació de les condicions generals i/o configuració, ho haurà de notificar per escrit, adreçat per conducte fefaent, a Andorra Telecom. En aquest cas, Andorra Telecom estarà facultada per declarar unilateralment la resolució del contracte.


Andorra Telecom, per causes atribuïbles a la discontinuació del servei i/o producte, es reserva el dret de resoldre el contracte de servei amb un preavís de 6 mesos.


16.- FRAU

El client és responsable de l’ús que ell mateix i/o tercers puguin fer del servei. Per tant, correspon al client vetllar per impedir l’accés al servei, ja sigui físicament o mitjançant la connexió a internet i/o internet WiFi, a persones no autoritzades. Així mateix, el client s’ha d’abstenir d’actuar sobre la línia o les línies si suposa un ús no previst pel contracte de serveis prestats per Andorra Telecom.


És responsabilitat del client la configuració i la protecció correctes de tots els perifèrics, com ara routers, telèfons, centraletes telefòniques i d’altres, a l’efecte d’evitar fraus.


En cas d’incompliment greu per part del client d’aquesta obligació, aquest serà responsable amb caràcter general de qualsevol activitat fraudulenta de la línia i dels serveis connexos que pugui causar un dany i/o perjudici a Andorra Telecom o a tercers.


Les contrasenyes utilitzades per a la protecció de la xarxa WiFi i altres perifèrics han de ser confidencials i suficientment complexes per tal d’evitar l’accés al servei a persones no autoritzades.


17.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Andorra Telecom informa que les dades dels clients es tractaran d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa d’Andorra Telecom, la informació bàsica de la qual es recull en aquesta clàusula. El contingut íntegre d’aquesta es pot consultar a l’enllaç següent, www.andorratelecom.ad/politica-de-privadesa.


D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, Andorra Telecom informa al client que les dades personals que faciliti per la contractació del servei quedaran incorporades al fitxer Clients, el responsable del qual és Andorra Telecom, i seran tractats per a permetre el bon desenvolupament de la relació contractual entre les parts (prestar els serveis i facturar-los).


Addicionalment als tractaments recollits a la Política de Privadesa, en acceptar aquestes condicions d’ús del Servei, el Client és informat i autoritza a Andorra Telecom a l’enviament de la informació relacionada amb els serveis contractats, similars o anàlegs, facturació, així com les dades de consums, el tractament de la qual és necessari, en execució del contracte, per a la prestació del Servei.

Andorra Telecom garanteix l’adopció de les mesures necessàries per garantir el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica protecciodades@andorratelecom.ad o bé a Andorra Telecom: Coordinador de LQPD, c/ Mn. Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, Principat d’Andorra.

Andorra Telecom conservarà les dades del client durant el temps que sigui necessari per a complir amb les seves obligacions i respondre davant de possibles reclamacions.


18.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Andorra Telecom ofereix al client el Servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:

  • Lloc web,
  • Agència Comercial
  • Correu electrònic
  • CServei d’atenció telefònica

L’horari del servei d’atenció telefònica és de 8 a 24 hores els dies laborables i de 9 a 23 hores els dies festius els 365 dies l’any.


La funció d’aquest servei, és l’aclariment de qualsevol dubte, respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol incidència sobre el servei, queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre terminals i accés al servei).


El client pot realitzar les seves consultes i/o reclamacions mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, enviant un correu electrònic al correu info@andorratelecom.ad o be trucant al número gratuït d’atenció telefònica 115 (+376301115 des de l’estranger).


19.- ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura del contracte de serveis, el client accepta expressament el que disposen aquestes condicions particulars


www.andorratelecom.ad