Concurs_covid19

Bases legals del concurs fotogràfic “Què faré després del confinament?”

1. Organitzador

ANDORRA TELECOM, S.A.U. (d’ara en endavant, Andorra Telecom), amb NRT A-710646-J, domiciliada al carrer Mn. Lluís Pujol, 8-14 - Edifici Nexus. AD500 Santa Coloma - Principat d'Andorra, telèfon + 376 87 50 00.

2. Objecte

Andorra Telecom preveu la realització d’un (1) concurs de participació gratuïta que tindrà com a premi un sopar de fins a 5 persones a qualsevol restaurant d’Andorra amb un import màxim de 75€ per persona, entre les persones que prenguin part del concurs a través d’Instagram.

3. Descripció, notificació i lliurament dels premis

Entre tots els participants hi haurà un (1) premiat que tindrà com a premi un un sopar per a 5 persones a qualsevol restaurant d’Andorra amb un import màxim de 75€ per persona.

El premi es comunicarà a través de les xarxes socials.

4. Procediment dels sortejos

Podran participar al concurs les persones físiques majors de 18 anys identificades en un compte d’Instagram que durant el període de participació (del 8 d’abril fins al 30 d’abril a les 23:59 hores), accedeixin a Instragram i publiquin una fotografia del que faran un cop acabi el confinament amb el hashtag #juntspertornaracomençar.

Quedaran exclosos del sorteig els treballadors d’Andorra Telecom així com els seus relatius de primer grau (pares/fills/cònjuges/germans).

D’entre tots els participants, el/la guanyador/a serà escollit/da mitjançant una plataforma online de selecció aleatòria una vegada finalitzat el període de participació.

5. Cessió del dret d’imatge

Els/les guanyadors/es i/o participants dels sortejos d’Andorra Telecom acceptant les presents condicions, cedeix/en el seu dret d’imatge pel que fa a aquelles imatges que Andorra Telecom pugui publicar relatives al sorteig.

6. Desqualificacions i penalitzacions

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les present bases, o les dades proporcionades per participar-hi no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul•la i quedaran automàticament exclosos del sorteig perdent tot dret sobre els premis.

7. Exoneració de responsabilitat

A títol enunciatiu, però no limitatiu, Andorra Telecom no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.

Andorra Telecom tampoc assumeix cap responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització del sorteig o el gaudi total o parcial del premi.

8. Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de dades personals, es dades personals facilitades mitjançant els formularis d’enregistrament per a esdevenir participant de sortejos d’Andorra Telecom, quedaran registrades en un fitxer automatitzat anomenat “Clients potencials” del que és responsable Andorra Telecom amb la finalitat de gestionar els concursos i comercials .

En qualsevol moment el participant podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació adreçant una sol•licitud al correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad, o bé al Servei de Telecomunicacions d’ Andorra – Coordinador de LQPD, C/ Mn. Lluís Pujol, 8-14 - AD500 Santa Coloma - Principat d'Andorra.

9. Acceptació de les bases

Els participants, pel mer fet de participar en aquest concurs, n’accepten les bases i el criteri d’Andorra Telecom pel que fa a la resolució fa a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament del concurs.

Andorra Telecom es reserva el dret a cancel•lar o modificar les presents bases legals quan concorri justa causa o força major.

Les bases estaran a disposició de qualsevol interessat a la pàgina de web de la companyia (www.andorratelecom.ad).

Aquesta promoció no està patrocinada, avalada ni administrada per Facebook o Instagram, ni associada de cap manera a Facebook o Instagram.

10. Altres especificacions

Els participants garanteixen que són titulars del compte de Instagram i que han acceptat les seves condicions legals, polítiques de privadesa, o de qualsevol altre tipus aplicables per aquesta xarxa social, les quals poden ser diferents de les presents bases.