Ruta de navegación

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTES - SOM FIBRA OPTICA PER A EMPRESES

CONDICIONS PARTICULARS EMPRESA

SOM Fibra Òptica: (Pack professional bàsic, Mòdul accés internet, Pack locals públics i Internet empreses alta capacitat).


1.- OBJECTE

ANDORRA TELECOM presta el servei de comunicació SOM Fibra Òptica, inclosos els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit sol·licitats pel client, i els que en un futur s’estableixin, d’acord amb les tarifes corresponents durant tota la prestació del servei. Aquest servei queda vinculat per aquestes condicions particulars així com per les condicions generals i/o particulars de productes d’ANDORRA TELECOM que hi puguin ser aplicables.

El servei SOM Fibra Òptica s’ofereix en paquets, amb la finalitat de permetre al client triar el paquet i/o combinació possible que millor s’adapti a les seves necessitats, d’acord amb l’oferta comercial i econòmica vigent.

Tota la informació relativa als productes d’ANDORRA TELECOM, així com les condicions contractuals d’aquests, han d’estar sempre a la disposició del client, publicats en el lloc web d’ANDORRA TELECOM.


2.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR

Per poder gaudir dels diferents serveis sobre fibra, cal que aquesta arribi fins a les dependències de l’empresa, per la qual s’entén la unitat privativa del client.

El client es responsabilitza de la part de la instal·lació de interior. Un cop s’hagi realitzat la instal·lació interior, ANDORRA TELECOM instal·larà la roseta, com a norma general, a l’espai destinat expressament a la ubicació de la caixa de fibra òptica (ONT), en el cas d’immobles de nova construcció o locals comercials.


2.1.- En cas que el client sol·liciti la instal·lació de la roseta i/o la caixa de fibra òptica (ONT) en un altre lloc diferent del que hi està destinat expressament, i sempre dins la seva unitat privativa, haurà d’abonar 150 € suplementaris, imputables al desplaçament de la roseta.


2.2.- Quan la instal·lació de la roseta s’hagi d’efectuar en locals singulars, ANDORRA TELECOM podrà, al seu criteri, col·locar-la en locals de redistribució de cablejat o en llocs específics per a aquesta finalitat. En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 2.1, relatiu al desplaçament de roseta, d’aquestes condicions particulars.


2.3.- La caixa de fibra òptica (ONT) i la roseta són propietat d’ANDORRA TELECOM. En cap cas el client no les ha de desmuntar o desplaçar. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, quefigura detallat en la taula de preus de reposició de material d’ANDORRA TELECOM.


2.4.- ANDORRA TELECOM, per necessitats tècniques relatives a serveis de telefonia de veu, es reserva el dret d’instal·lar la caixa de fibra òptica (ONT) en zones comunitàries, sempre que es tingui l’autorització per part de la comunitat.


2.5.- En els casos en què ANDORRA TELECOM hagi convingut expressament amb el client autoritzar la instal·lació d’un paquet de fibra residencial en un local comercial, aparcament, caixer, etc., es reserva el dret de decidir la ubicació més adient de la roseta i de la caixa de fibra òptica (ONT). En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 2.1, relatiu al desplaçament de roseta, d’aquestes condicions particulars.


3.- REQUERIMENTS I MATERIALS

El material necessari per al funcionament dels serveis contractats posat a la disposició del client és propietat d’ANDORRA TELECOM. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’ANDORRATELECOM.


3.1.- FONT D’ALIMENTACIÓ

En cas de tall de llum, els serveis del paquet sobre fibra no funcionaran.

El client pot sol·licitar la instal·lació d’una bateria per a la caixa de fibra òptica (ONT), que li permetrà poder utilitzar el telèfon fix durant un temps determinat, sempre que aquest no sigui sense fil.

ANDORRA TELECOM recomana la instal·lació de la bateria per a serveis de teleassistència així com als domicilis que tenen un sistema d’alarma o de domòtica.

Aquesta bateria està subjecta a un manteniment periòdic, el qual ha de dur a terme ANDORRA TELECOM. En cas que aquest manteniment, per motius imputables al client, no es pugui efectuar, ANDORRA TELECOM declina tota responsabilitat pels danys que la bateria pugui ocasionar.


3.2.- TELEFONIA

El telèfon fix sobre fibra òptica funciona amb aparells telefònics multifreqüència.

Opcionalment, el client pot contractar el lloguer d’un telèfon fix, proporcionat per ANDORRA TELECOM.


3.3.- INTERNET

L’accés a Internet es pot fer mitjançant la connexió directa per cable de xarxa a un port proveït de la caixa de fibra òptica (ONT), o bé mitjançant la instal·lació d’un “router” amb connectivitat Wi-Fi.

Opcionalment, el client pot contractar el servei de lloguer d’un “router”, proporcionat per ANDORRA TELECOM amb totes les garanties de serveis associats, i addicionalment a l’anterior, el servei d’assistència tècnica d’aquest.

En el cas que el “router” amb connectivitat Wifi, sigui de propietat del client, Andorra Telecom no proporcionarà assistència tècnica mes enllà de la caixa de fibra òptica (ONT).


SERVEI DE LLOGUER I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE “ROUTER”

El servei de lloguer i assistència tècnica del “router”consisteix a posar a la disposició del client un “router” amb connectivitat Wi-Fi, tal com es defineix en l’oferta comercial vigent i en les condicions particulars específiques del servei de lloguer i assistència tècnica del “router”.

Si el servei contractat ofereix la funció de contingència, aquesta només es podrà utilitzar en cas d’incidència per part d’ANDORRA TELECOM dels serveis de fibra òptica contractats.

En cas contrari, tot el consum efectuat pel client fora de la incidència es facturarà a part, d’acord amb les tarifes de dades vigents a cada moment.

La cobertura Wi-Fi del “router” ve donada per les característiques del dispositiu, l’habitatge o el local, i la seva ubicació.

En el moment de la contractació del servei, ANDORRA TELECOM ha de posar a la disposició del client una unitat del material següent:

 • ”router” Wi-Fi
 • Cable de xarxa
 • Cable d’alimentació
 • IP FIXA

  Opcionalment, el client pot contractar una IP fixa d’acord amb el cost estipulat a l’oferta comercial.

 • RANGS D’IP FIXA

  Opcionalment, el client del servei d’Internet d’Alta Capacitat podrà contractar un rang d’IP fixa.

  (Els rangs objecte de contractació podran no ser consecutius).


3.4.- TELEVISIÓ IP

En el moment de la contractació del servei, ANDORRA TELECOM ha de posar a la disposició del client una unitat del material següent:

 • Descodificador digital
 • Comandament a distància
 • Cable euroconnector
 • Cable d’alta definició HDMI
 • Cable de xarxa
 • Cable d’alimentació
 • *Opcionalment, el client pot contractar un segon descodificador.

El client es compromet a facilitar l’accés a les seves dependències a tot representant identificat d’ANDORRA TELECOM, amb l’objecte de verificar el compliment de les obligacions estipulades en les condicions generals.


4.- PROMOCIONS

En cas que el client gaudeixi d’alguna promoció en el moment de signar el contracte d’alta del servei, o durant la seva vigència, s’entendrà que també s’adhereix a les condicions específiques de la promoció.


5.- CANVI DE PAQUET

El client pot sol·licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats.

Els canvis de paquet, addició o supressió d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què hagin estat completades les ordres d’activació dels serveis contractats, d’acord amb els requisits tècnics.

Els paquets que no permetin el prorrateig, la baixa del paquet i posterior canvi de tarifa es realitzarà el mes següent.

Els canvis poden suposar un cost, d’acord amb el que preveuen les condicions generals.


6.- FACTURACIÓ

La facturació dels serveis és mensual. El cobrament s’efectua per domiciliació bancària, per mensualitats vençudes.

En cas que hi hagi hagut variacions contractuals durant el mes en curs, es cobrarà la part proporcional corresponent als serveis modificats.

En els casos de pagament per domiciliació bancària, es requereix al client que presenti un document d’identificació bancària en què consti la titularitat del client i l’IBAN.

En cas de retorn d’una factura pendent, el pagament s’haurà d’efectuar en qualsevol entitat bancària del país, per transferència bancària o per ingrés en caixa, especificant el número de factura i/o servei pendent de pagament.

Per a altres qüestions relatives a la facturació, és aplicable el Reglament d’impagats publicat en el BOPA.


7.- REGISTRES

ANDORRA TELECOM ha de conservar els registres de les comunicacions efectuades pel client com a prova fefaent i amb la finalitat de resoldre possibles reclamacions en relació amb el servei presentades pel client.


8.- RESTRICCIONS

Preventivament, i si es detecten increments de consum superiors a la mitjana de facturació dels darrers tres mesos multiplicada per 1,75, ANDORRA TELECOM pot aplicar restriccions parcials sobre els serveis afectats.

En cas que el client tingui un deute o un dipòsit exigible envers ANDORRA TELECOM, no podrà efectuar cap modificació del producte fins que no aboni els imports corresponents.


9.- DETALL DE LES COMUNICACIONS

El client pot consultar en el lloc web d’ANDORRA TELECOM el detall de les trucades nacionals i internacionals efectuades, així com el trànsit d’Internet internacional, i/o pot sol·licitar rebre’l en factura.

*L’opció de rebre el detall de les trucades en factura, segons els productes contractats, pot suposar un cost addicional.


10.- CANVI DE DOMICILI

En cas que el client canviï de domicili, ho ha de comunicar a ANDORRA TELECOM per tal que es pugui activar el funcionament dels serveis al nou domicili, sempre que el nou punt de servei compleixi amb els criteris d’instal·lació.


11.- BAIXA DEL SERVEI

Quan el client sol·liciti la baixa del servei contractat, haurà de tornar a les dependències d’ANDORRA TELECOM tot el material que se li hagi facilitat per al funcionament dels serveis de telefonia fixa, Internet i televisió sobre fibra òptica per a clients residencials.

En cas contrari, haurà d’abonar el preu que figura en la taula de preus de reposició de material propietat d’ANDORRA TELECOM dels materials que constin com a entregats i no retornats pel client.


12.- OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

El servei de FTTH SOM Fibra Òptica està destinat exclusivament a l’ús privatiu del client i sense ànim de lucre, dins els límits del domicili d’empresa i/o local associat al punt de servei.

El material d’ANDORRA TELECOM posat a la disposició del client no es pot destinar en cap cas, directament o indirectament, als usos no autoritzats per les condicions de contractació.

El client ha d’utilitzar aquest material exclusivament a l’adreça associada al punt de servei, i l’ha de mantenir en la seva possessió durant la vigència del contracte.

Queda expressament prohibida la redistribució dels serveis sobre FTTH fora dels límits de la unitat privativa del client indicada en el contracte d’alta del servei.

Qualsevol incompliment per part del client d’aquestes condicions particulars faculta ANDORRA TELECOM per resoldre el contracte de ple dret, sense perjudici de reclamar per les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment.


13.- PORTAL WEB

ANDORRA TELECOM posa a la disposició del client un portal web, mitjançant el qual podrà fer tràmits relatius a la contractació de productes i la gestió del compte de client.

Per a l’ús del servei, i per tal de poder accedir al portal web d’ANDORRA TELECOM, el client ha de registrar-s’hi i escriure-hi un nom d’usuari i una contrasenya, que haurà d’introduir cada vegada que vulgui accedir al portal web i fer qualsevol gestió relacionada amb els serveis contractats i/o el compte de facturació. El client està obligat a custodiar el nom d’usuari i la contrasenya d’una manera confidencial.

Atès que cada nom d’usuari i contrasenya estan associats a un titular amb un número d’identificació personal i un número de telèfon, tota utilització del portal client i de la contrasenya per part del client o per qualsevol tercer es considerarà efectuada per aquest.

El client, per tant, és responsable d’aquest ús, d’acord amb el que preveuen aquestes condicions particulars així com les condicions generals d’altres productes d’ANDORRA TELECOM.


14.- ÚS DELS SERVEIS

Correspon al client fer un ús responsable de tots els serveis i/o totes les funcionalitats, abstenint-se de realitzar usos fraudulents i abusiu del servei.

ANDORRA TELECOM no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús fraudulent dels serveis així com de la pèrdua, deteriorament, furt, i/o robatori dels materials posats a la disposició del client.

En cas de detectar-se un possible ús fraudulent dels serveis, ANDORRA TELECOM es reserva el dret d’actuar d’ofici i restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client.

No es podran utilitzar els serveis contractats de forma que interfereixi amb l’ús d’altres clients i/o usuaris, o de forma desproporcionada que impacti amb els recursos de la xarxa d’ANDORRA TELECOM.

En cas de detectar usos abusius del servei INTERNET, ANDORRA TELECOM ho notificarà al client, als efectes de que aquests cessin el més aviat possible.

Un cop notificat, si durant els 3 següents períodes de facturació, l’ús del servei segueix sent abusiu, fora dels llindars definits a l’oferta comercial del servei contractat, Andorra Telecom es reserva el dret de facturar l’import establert pel consum excedit establert, segons el preu unitari definit a l’oferta comercial del servei contractat.


15.- DRETS D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom es reserva el dret de modificar les presents Condicions particulars en qualsevol moment així com, en general, a modificar la configuració del servei i de les prestacions associades.

Les modificacions seran comunicades al client per qualsevol mitjà idoni, entenent-se que les aprova tàcitament si, en el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’esmentada comunicació, no hi ha formulat cap oposició.

En aquest cas, el contracte d’aquest servei es regirà per les noves condicions generals i/o particulars, i per la nova configuració.

Si dins del termini establert, el client formulés oposició a la modificació de les condicions generals i/o configuració, ho haurà de notificar per escrit, adreçat per conducte fefaent, a Andorra Telecom. En aquest cas, Andorra Telecom estarà facultada per declarar unilateralment la resolució del contracte.

Andorra Telecom, per causes atribuïbles a la discontinuació del servei i/o producte, es reserva el dret de resoldre el contracte de servei amb un preavís de 6 mesos.


16.- FRAU

El client és responsable de l’ús que ell mateix i/o tercers puguin fer del servei.

Per tant, correspon al client vetllar per impedir l’accés al servei, ja sigui físicament o mitjançant la connexió a Internet i/o Internet Wi-Fi, a persones no autoritzades.

Així mateix, el client s’ha d’abstenir d’actuar sobre la línia o les línies si suposa un ús no previst pel contracte de serveis prestats per ANDORRA TELECOM.

És responsabilitat del client la configuració i la correcta protecció de tots els perifèrics, com ara “routers”, telèfons, centraletes telefòniques i d’altres, a l’efecte d’evitar fraus.

En cas d’incompliment greu per part del client d’aquesta obligació, aquest serà responsable amb caràcter general de qualsevol activitat fraudulenta de la línia i dels serveis connexos que pugui causar un dany i/o perjudici a ANDORRA TELECOM o a tercers.

Les contrasenyes utilitzades per a la protecció de la xarxa Wi-Fi i altres perifèrics han de ser confidencials i suficientment complexes per tal d’evitar l’accés al servei a persones no autoritzades.


17.- DADES PERSONALS

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, ANDORRA TELECOM informa el client que les dades personals que faciliti mitjançant els formularis de registre quedaran incorporades al fitxer Clients, el responsable del qual és ANDORRA TELECOM.

El client pot exercir en qualsevol moment els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica o bé al Servei de Telecomunicacions d’Andorra: Coordinador de LQPD, c/ Mn. Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, Principat d’Andorra.


18.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

ANDORRA TELECOM ofereix al client el Servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:

 • Lloc web
 • Agència Comercial
 • Correu electrònic
 • Servei d’atenció telefònica

L’horari del servei d’atenció telefònica és de 8 a 24 hores els dies laborables i de 9 a 23 hores els dies festius els 365 dies l’any.

La funció d’aquest servei, és l’aclariment de qualsevol dubte, respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol incidència sobre el servei, queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre terminals i accés al servei).

El client pot realitzar les seves consultes i/o reclamacions mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, enviant un correu electrònic al correu info@andorratelecom.ad o be trucant al número gratuït d’atenció telefònica 115 (+376301115 des de l’estranger).

19.- ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura del contracte de serveis, el client accepta expressament el que disposen aquestes condicions particulars.