Ruta de navegación

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTE - TELEFONIA MÒBIL PREPAGAMENT

CONDICIONS PARTICULARS

Servei de prepagament de telefonia mòbil

1. OBJECTE

Andorra Telecom prestarà al client el servei de telefonia mòbil de prepagament, que inclou els serveis de comunicacions electròniques i de valor afegit sol·licitats pel client, així com aquells que s’estableixin en un futur d’acord amb les tarifes corresponents, amb càrrec al saldo disponible i a partir de les recàrregues successives de la targeta de prepagament durant tota la prestació del servei. Aquest servei queda vinculat per les presents condicions particulars així com per les condicions generals de productes d’Andorra Telecom. Per a la prestació del servei, Andorra Telecom posarà a disposició del client que l’adquireixi en qualsevol del canals habilitats un Kit del servei de prepagament que inclou una targeta SIM i una càrrega de saldo inicial, d’acord amb les ofertes comercials en vigor.

2. OBLIGACIÓ D’IDENTIFICACIÓ

En virtut de l’Edicte publicat al BOPA del 14-09-2011 pel qual es fa pública l’aprovació de la modificació de les condicions de contractació del servei de telefonia mòbil mitjançant targetes de prepagament, el client, per poder disposar del servei de telefonia mòbil de prepagament, haurà de comunicar la seva identitat mitjançant el passaport o el DNI corresponent, on es faran constar el nom, els cognoms, la nacionalitat, la residència i el domicili del client, així com la denominació i el número del document d’identificació utilitzat. En cas de persones jurídiques, la identificació es farà mitjançant certificat d’inscripció o extracte del Registre de Societats i es farà constar en el llibre-registre la denominació social, el número d’inscripció, el número de registre tributari (NRT) i el domicili social.

Prohibicions : no es permet la contractació del servei de telefonia mòbil de prepagament als menors de 16 anys. En el cas que l’usuari del servei sigui menor de 16 anys, hauran de ser els pares o tutors legals els qui contractin el servei a Andorra Telecom, facilitant aquests últims les dades personals sol·licitades i que s'estipulen en el paràgraf precedent. En aquest cas, respondran sobre l’ús del servei de telefonia mòbil de prepagament que realitzi el menor.

3. TARGETA SIM

La targeta SIM posada a disposició del client en tot moment serà propietat d’Andorra Telecom. El client, en la seva qualitat d’usuari final del servei, no està autoritzat a la revenda de tràfic telefònic, ni a la seva comercialització per cap medi. Així mateix, el client s’abstindrà de manipular o d'alterar per qualsevol medi qualsevol element, equip o instal·lació que li permetin accedir i utilitzar el servei en una qualitat diferent a la d'usuari final. El saldo inicial de la targeta SIM de prepagament del servei de telefonia mòbil de prepagament té la validesa màxima que s'indiqui a les condicions comercials en vigor en el moment de l’adquisició de la targeta durant la qual es pot esgotar des del moment de l'activació. Un cop aquest saldo inicial s’hagi esgotat o aquest hagi caducat en haver transcorregut el termini inicial, si el client no recarrega el saldo de la targeta un cop finalitzat el termini màxim indicat a les condicions comercials en vigor en el moment de l’adquisició de la targeta, comptabilitzat des de la data de l’esgotament del saldo, el saldo caducarà i, en conseqüència, el client es donarà de baixa del servei automàticament i perdrà tots els drets sobre el número de servei. No obstant això, aquests terminis de validesa i caducitat podran ser modificats per Andorra Telecom.

Recàrregues de saldo : El client podrà optar per realitzar recàrregues de saldo d’acord amb les ofertes comercials en vigor. Aquestes recàrregues es realitzaran mitjançant l’adquisició per part del client de targetes de recàrrega del servei de telefonia mòbil de prepagament a l’agència comercial d’Andorra Telecom o bé en els diferents establiments autoritzats. El client també podrà realitzar recàrregues de forma telemàtica al lloc web d’Andorra Telecom o en qualsevol altre canal destinat a tal efecte, com els emmarcats en els acords de col·laboració vigents amb les entitats bancàries del país, als caixers automàtics o bé als seus portals webs. (Andorra Telecom informarà el client sobre la relació d’entitats col·laboradores que ofereixen el servei.)

4. ÚS DEL SERVEI

Per a l’ús del servei i per poder accedir a la xarxa mòbil d’Andorra Telecom, el client rep una targeta SIM i un codi secret (PIN) que haurà d'introduir cada vegada que encengui el terminal i que està obligat a custodiar de forma confidencial. Atès que cada targeta SIM està associada a un titular amb un número d’identificació personal i un número de telèfon, tota comunicació realitzada a partir de la targeta SIM i la clau d’accés (PIN) pel client o per qualsevol altra persona es considerarà efectuada per aquest i, en conseqüència, el client n'és el responsable d’acord amb el que preveuen les presents condicions particulars així com les Condicions generals d’altres productes d’Andorra Telecom.

Correspon al client realitzar un ús responsable de tots els serveis i funcionalitats. Andorra Telecom no assumirà cap responsabilitat derivada de la pèrdua, del deteriorament, del furt, del robatori i del mal ús de les seves targetes SIM posades a disposició del client. No obstant això, Andorra Telecom podrà prendre les mesures escaients en el cas que el client comuniqui a Andorra Telecom, pels canals destinats a tal efecte, la pèrdua, la substracció o del robatori de la seva targeta SIM.

Andorra Telecom, en el cas que es detecti un possible ús fraudulent dels serveis, es reserva el dret d’actuar d’ofici i de restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client.

5. REGISTRES

Andorra Telecom conservarà els registres de comunicacions efectuades pel client com a prova i amb la finalitat de dirimir possibles reclamacions amb relació al servei adreçades pel client.

6. DRETS D’ANDORRA TELECOM

D’acord amb la prestació del servei de telefonia mòbil de prepagament al client, Andorra Telecom tindrà el dret a:

  • Percebre, a canvi del saldo de les targetes de prepagament, les quantitats tarificades i degudes pel client per a la utilització en aplicació de la tarifa en vigor en cada moment, de conformitat amb el que es preveu en aquestes condicions.
  • Introduir els canvis exigits per l'organització i les necessitats del servei, per les conveniències o per les condicions tècniques dels sistemes i de les instal·lacions.
  • Restringir serveis en funció del seu ús, consum o pagament irregular.
  • Cessar la prestació del servei davant de comportaments del client que siguin constitutius de competència deslleial, que vagin en contra de la bona fe o que siguin actes que puguin posar en perill o perjudicar la Xarxa d’Andorra Telecom.

7. DADES PERSONALS

D’acord amb la Llei 15/2003 del 18 de desembre sobre la protecció de dades personals, Andorra Telecom informa el client, en qualitat d’adquirent de la targeta SIM per a

la prestació del servei de prepagament de telefonia mòbil, que les seves dades personals facilitades mitjançant el formulari de registre quedaran incorporades al fitxer de clients del qual és responsable Andorra Telecom. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant una sol·licitud a l'adreça electrònica protecciodades@andorratelecom.ad, o bé a Andorra Telecom – Coordinador de LQPD, C/ Mn. Lluís Pujol, 8-14 - AD500 Santa Coloma Principat d'Andorra.

Així mateix, el client presta el seu consentiment perquè les seves dades personals recollides s'utilitzin per a les finalitats següents: enviament de comunicacions comercials i publicitàries, comercialització de productes i serveis, manteniment i gestió de la relació contractual amb Andorra Telecom i adequació de les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars.

8. ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura del document de comunicació de dades personals per al registre del servei de telefonia mòbil de prepagament, el client accepta expressament el contingut d'aquestes condicions particulars.