Politique de confidentialité

1. Definicions:
Per a la millor comprensió de la Política de Privadesa, es defineixen els següents conceptes als quals s’anirà fent referència:

 

- Client o Client titular: persona o empresa que formalitzi la relació contractual sobre els productes i serveis d’ANDORRA TELECOM.

 

- Usuari: persona que utilitzi qualsevol producte o servei, Lloc Web o aplicació d’ANDORRA TELECOM.

 

- Producte o servei: productes o serveis la comercialització dels quals es realitzi sota qualsevol de les marques ANDORRA TELECOM.

 

- Lloc Web i aplicació: pàgines web i aplicacions d’ANDORRA TELECOM posades a la disposició del Client o Usuari per a l’ús dels seus Productes i Serveis.  

 

- Perfil comercial: és un tractament automatitzat de dades consistent a avaluar determinats aspectes personals d’un Client o Usuari per a analitzar o predir aspectes relatius a, per exemple, la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física, amb l’objectiu d’adaptar l’oferta comercial als seus gustos, preferències i ús dels serveis, poden incloure la combinació de dades proporcionades pel Client o Usuari i altres generats per ANDORRA TELECOM.

 

2. Com tractem les seves dades personals:
Per a gestionar les seves relacions amb nosaltres, tractarem les seves dades personals per a complir diferents finalitats, sempre d’acord amb el que s’estableix per la normativa, respectant els seus drets i amb total transparència.

 

Per això, en aquesta Política de Privadesa, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de www.andorratelecom.ad/politica-de-privadesa pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè.  

 

Les principals normes que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són:

 

- El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. (En endavant, “RGPD”).

 

- La Llei andorrana 29/2021, de 28 de d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. (En endavant, “LQPD”).

 

3. Qui és el responsable del tractament i DPD:
El titular de (en endavant “Lloc Web”) i responsable del tractament de dades personals, és ANDORRA TELECOM, SAU (en endavant, "ANDORRA TELECOM"), societat andorrana, amb domicili social al Carrer Mossèn Lluís Pujol, 8-14, Santa Coloma, AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra), Número de Registre Tributari A-710646-J, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número 15522 llibre S-230, folis 221-230 i número de Registre de Comerç 925270 N.

 

Així mateix, li comuniquem que el Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar per la protecció dels seu dret fonamental a la protecció de dades personals fins d’ANDORRA TELECOM. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPD”), per a fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través de: protecciodades@andorratelecom.ad o +376875000.

 

4. Quines dades recollim:
Des d’ANDORRA TELECOM tractem la informació personal que el Client o Usuari facilita per a la contractació d’un producte o servei, la informació generada a través de la prestació d’aquest, així com les dades generades per ANDORRA TELECOM. Sobre la base del principi de minimització, les dades que tractarem seran adequats, pertinents i limitats als necessaris en funció dels fins per als quals són tractats, i respectant sempre la voluntat del Client o Usuari.

 

Les dades objecte de tractament de tractament, seran diferents depenent dels productes o serveis que el Client o Usuari utilitzi o tingui contractats, així com dels tractaments addicionals permesos o autoritzats per aquest.

 

Les dades que pot tractar ANDORRA TELECOM són les següents:

 

a. Dades obtingudes del Client o Usuari:  

 

Són les dades facilitades pel Client o Usuari de manera inicial per a gestionar consultes o la contractació d’un producte o servei i atenció post-venda. Entre aquestes dades es troben les dades de contacte (passaport, DNI o permís de residència del Client Titular, adreça postal, adreça d’instal·lació, telèfon mòbil i/o fix), adreça de correu electrònic, data de naixement, professió, dades de pagament i/o compte bancari per a domiciliació de factures, així com qualsevol tipus d’informació recaptada, en el seu cas, a través dels canals d’atenció al Client d’ANDORRA TELECOM, incloent l’obtinguda a través de les galetes en les seves visites al nostre Lloc Web i aplicació, i les interaccions del Client o Usuari amb les xarxes socials oficials d’ANDORRA TELECOM. En el cas que per a la signatura del contracte el client hagi fet servir alguna de les nostres solucions d’onboarding digital, s’emmagatzemen també les evidències de la seva autorització, tant les imatges i vídeos capturades com la informació de context. En aquest sentit, ANDORRA TELECOM podrà gravar i registrar íntegrament per qualsevol mitjà les conversacions que puguin produir-se en les gestions sobre la formalització o execució del contracte, acceptant l’interessat que les mateixes i la retenció i registre dels missatges no constitueixen contravenció del secret de les telecomunicacions, i la seva principal finalitat és obtenir justificació suficient de l’acceptació per les parts de les relacions comercials, fins i tot com a mitjà de prova per a qualsevol procediment entre les parts.

 

Addicionalment, a través d’alguns serveis o formularis que voluntàriament siguin emplenats pel Client/Usuari, es podran incorporar un altre tipus de dades per a conèixer millor al Client que podran estar relacionats amb altres productes i serveis d’ANDORRA TELECOM, com per exemple, informació sobre les característiques de la seva llar i serveis que té contractats. Les dades obtingudes per aquests mitjans seran utilitzats per ANDORRA TEMECOM i seran incorporats a la resta d’informació que tenim com a Client, així com per a la resta de finalitats que s’haguessin permès o autoritzat de conformitat amb el que es disposa en aquesta Política de Privadesa.

 

b. Dades no obtingudes del Client o Usuari:

 

Dades derivades de la prestació del servei o producte:

 

Dades de productes o serveis: són les dades referents a la mena de productes o serveis contractats, equipament instal·lat, consum mig mensual, volum de dades utilitzat; dades de facturació, etc.

 

- Dades de consum en televisió producte Movistar+: són les dades obtingudes de la prestació del servei televisió Movistar+, entre altres, els continguts visualitzats a través de la televisió de la llar del Client, i/o qualsevol altre dispositiu així com el consum mig mensual.

 

- Dades de trànsit: són les dades associades al detall de trucades, això és, número origen i número destinació, data, hora, durada de la trucada; número origen i destinació dels SMS enviats, l’adreça IP pública de connexió realitzada, incloent la seva data i hora de connexió, així com qualsevol altre esdeveniment associat al trànsit de veu, dades o missatges.

 

- Dades de visites web: són les dades tècniques i de navegació associats a cada accés o visita web realitzada, incloent l’adreça IP pública amb la qual es realitza, la data i hora d’aquesta connexió, la consulta al DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades, la IP de la web consultada, nom de domini (URL), apartats visitats dins de la pàgina web i volum de dades utilitzades.

 

- Dades de localització: són les dades de la posició geogràfica de la línia mòbil de l’usuari, això és: l’identificador de l’antena a la qual està associada la comunicació i la seva posició geogràfica, el canvi d’antena i/o encesa i apagat del dispositiu per a poder donar-te la cobertura necessària, data i hora de la informació anterior.  

 

- Dades emeses i/o obtinguts del dispositiu: són les dades obtingudes del seu dispositiu, ja sigui perquè a través dels permisos hagi donat accés al mateix o hagi estat emès pel propi dispositiu i sigui necessari per al funcionament. Aquestes dades poden ser: les dades emmagatzemades en el dispositiu, agenda de contactes, identificadors tècnics, galetes, fotos, sistema operatiu, adreça IP de la connexió, idioma, versió de l’aplicació, ús horari, operador de la targeta SIM, estat dels permisos atorgats per l’Usuari, grandària de la pantalla, o qualsevol altra característica del dispositiu.  

 

Dades generades per ANDORRA TELECOM:

Són les dades resultants de les anàlisis realitzades per ANDORRA TELECOM en funció de les dades disponibles del Client o Usuari per a gestió interna, atenció comercial i resta de finalitats relacionades amb l’execució del contracte. Per a què tractem les seves dades?

 

Podrem realitzar estimacions basades en les seves dades sobre la seva edat, gènere, terminal o dispositiu utilitzat (marca, model, sistema operatiu), antiguitat (del Client, de la línia o del terminal utilitzat), canal de compra preferit, tipus d’habitatge, retorn de campanyes comercials realitzades, si el Client o Usuari utilitza mitjans digitals, quin és el millor horari per a contactar-vos, comportament de pagament, així com, l’anàlisi bàsica d’aspectes relatius a les seves preferències personals i interessos a partir de les dades de consums (mòbil, internet i televisió), etc.

 

Addicionalment i si tenim consentiment per a això, podrem utilitzar les dades addicionals que s’indiquin per a realitzar perfils comercials més complets del Client o Usuari com ara la composició de la llar, el nivell econòmic, el tipus d’activitat laboral, interessos i preferències com a viatges, esports, jocs, ciència, moda, música, cinema o teatre, etc.

 

5. Finalitats del tractament i base jurídica: 
En ANDORRA TELECOM tractem les dades del Client o Usuari per a la prestació del servei, així com per a altres finalitats que el mateix permeti o autoritzi en els termes informats en la present Política de Privadesa o en les Condicions específiques de cada producte o serveis contractat.

 

Addicionalment, durant la vigència de la relació contractual, es podran incorporar altres dades per a aquestes o altres finalitats, i en aquest cas el Client o Usuari serà degudament informat en el moment de la recollida d’aquests, per exemple a través del 115, atenció comercial en botiga, canal en línia o aplicació. De manera que, abans de realitzar qualsevol tractament addicional no previst en la present Política li comunicarem en la “informació sobre privadesa” o en la clàusula de privadesa de les Condicions particulars de cada producte, servei, aplicació o formulari.

 

El Client s’obliga a que tota la informació que es proporcioni a ANDORRA TELECOM per a la gestió i contractació dels productes i serveis, garantint que està facultat i ha obtingut el consentiment del seu titular per al lliurament. ANDORRA TELECOM no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats proporcionats pel Client.

 

A aquest efecte, ANDORRA TELECOM informa de les bases legitimadores que permetran els diferents tractaments:

 

a. Execució del contracte:  

 

ANDORRA TELECOM informa que per a l’execució del contracte subscrit amb el Client podrà utilitzar, d’entre les categories de dades recollides, aquelles que siguin necessàries per a la correcta execució d’aquest. A més, necessitem tractar les seves dades per a poder prestar-li amb la màxima qualitat els millors productes i serveis per a adaptar-nos a les seves necessitats, així com per a millorar la seva experiència en el gaudi d’aquests productes i serveis. Tractar les seves dades ens permetrà ser més eficients i per tant ens ajudarà a continuar mantenint els màxims nivells de seguretat i confiança en els serveis que li prestem.

 

La concreció específica de les dades tractades s’identificarà en les clàusules de protecció de dades de les Condicions de cada producte o servei. A més, com a Client, els tractaments que puguin ser necessaris per a complir amb aquest contracte es realitzarà amb les següents finalitats:

 

- Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació contractual amb el Client o Usuari.

 

- Atenció al Client a través de qualsevol canal d’ANDORRA TELECOM al qual pugui dirigir-se: formulari de contacte, telèfon 115 o 301115, oficines, aplicació mòbil, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació autoritzat per ANDORRA TELECOM, incloent eines, dispositius i/o aplicacions que ANDORRA TELECOM posi a la disposició dels Clients per a la gestió dels seus productes o serveis

 

- Conèixer com s’utilitzen els productes o serveis, lloc web i aplicació d’ANDORRA TELECOM contractats pel Client o usuari, per a detectar tendències, realitzar analítiques, estudis o avaluacions sobre l’ús d’aquests, entendre i predir les necessitats dels clients i/o usuaris , nivell de satisfacció de negoci i personalitzar la seva experiència.

 

- Acreditar la contractació, realització d’analítiques per a automatització de gestions amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció tècnica i comercial, verificar la satisfacció dels Clients o Usuaris a través de l’enregistrament de la seva veu i, en el seu cas, transcripció de l’atenció proporcionada a través dels canals habilitats a aquest efecte.

 

- Realització d’estadístiques, enquestes o estudis de mercat, que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei, la presa de decisions de negoci, comercials, d’inversió, comprovar les vendes o productes que més es venen etc., incloent un termini de tres mesos després d’haver deixar de ser Client o Usuari, per exemple, per a conèixer els motius de la seva marxa o  insatisfacció. Per a això, ANDORRA TELECOM pot comptar amb tercers de confiança als quals encarrega la realització d’aquestes enquestes o estudis de mercat per a l’obtenció dels resultats anònims.

 

- Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques, detectar fallades o errors tècnics en la transmissió de les comunicacions electròniques, així com, qualsevol tractament que sigui necessari per a la correcta prestació del servei de telecomunicacions o qualsevol altra normativa sectorial que resulti d’aplicació.

 

- Complir amb les obligacions legals de qualitat del servei imposades per la legislació andorrana de telecomunicacions, disponible aquí:

 

- Detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels productes i serveis d’ANDORRA TELECOM, així com la seva contractació irregular, incloent qualsevol mecanisme utilitzat per ANDORRA TELECOM amb l’objectiu de verificar la correcta identificació del Client o Usuari.  

 

- Convidar als Clients a jornades, esdeveniments o accions públiques organitzades per ANDORRA TELECOM que poguessin resultar del seu interès.

 

- Qualsevol altra que sigui obligatòria i necessària per al compliment de les seves funcions com a operador de telecomunicacions o de prestador de serveis de la societat de la informació.  

 

b. Interès legítim:

 

L’interès legítim constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès a tractar les dades del Client per a la finalitat indicada es trobi dins de les seves expectatives raonables basades en la relació que té com a Client i Usuari d’ANDORRA TELECOM.  

 

En aquest sentit, considerem que es troben emparats per l’interès legítim i, per tant, ANDORRA TELECOM podrà tractar les següents dades per a cadascuna de les finalitats descrites a continuació:

 

- Es podran tractar les dades sobre trànsits anòmals que es puguin estar realitzant des de la connexió del Client o Usuari i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o equips amb la finalitat que ANDORRA TELECOM pugui remetre a aquest per qualsevol mitjà, informació o alerta de ciberseguretat.

 

- Es podran tractar les dades obtingudes del Client o Usuari, les dades derivades de la prestació del servei o productes i les visites en el nostre Lloc Web i aplicació, així com les dades generades per ANDORRA TELECOM, amb la finalitat d’analitzar o predir de forma molt bàsica aspectes relatius a les seves preferències personals i interessos i que, ANDORRA TELECOM pugui oferir a aquest, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis

 

- Per a la realització d’ofertes comercials, ANDORRA TELECOM podrà tractar les dades proporcionades per l’Usuari d’aquells que hagin sol·licitat informació sobre productes i serveis d’ANDORRA TELECOM per qualsevol mitjà, incloent en el seu cas els electrònics, durant un termini màxim de dos (2) anys des que van ser subministrats.

 

- El dret d’oposició a aquest tractament podrà realitzar-se mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a les adreces que consten en l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privadesa.

 

c. Consentiment:  

 

El consentiment constitueix una base legitimadora del tractament que permetrà que ANDORRA TELECOM pugui tractar les següents dades per a cadascuna de les finalitats descrites a continuació, prèvia obtenció de la corresponent autorització del Client o Usuari segons correspongui.

 

Per a això, cada Client o Usuari rebrà prèviament una comunicació informativa específica amb el suficient nivell de detall per al tractament de les dades amb les finalitat indicades a continuació:

 

- Es podran tractar les dades obtingudes del Client o Usuari, les dades derivades de la prestació del servei o producte, les dades generades per ANDORRA TELECOM i fonts externes, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i que ANDORRA TELECOM pugui oferir-li, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis d’ANDORRA TELECOM, durant un termini màxim de dos anys des de la finalització del contracte amb ANDORRA TELECOM.

 

No obstant això, el Client podrà sempre sol·licitar, gratuïtament acreditant per escrit la seva identitat, la seva exclusió, la seva no utilització per a fins de venda directa, l’omissió total o parcial de la seva adreça o altres dades personals o que s’esmenin els errors existents.

 

La retirada del consentiment per a aquests tractaments podrà realitzar-se mitjançant l’enviament de la notificació pertinent pels mitjans que consten en l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privadesa.

 

6. Termini de conservació 
S’informa que, en compliment del principi de limitació de conservació, les dades seran tractades exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin recaptat a cada moment. Seran doncs mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.  

 

Per tot l’anterior, ANDORRA TELECOM ha establert els següents terminis de conservació que seran aplicables en funció de la finalitat i de la base legitimadora, tret que en algun supòsit s’hagi especificat un termini diferent en la present Política de Privadesa o en les condicions de prestació de cadascun dels productes i serveis.

 

- Per a realitzar els tractaments relacionats amb l’execució del contracte, les dades seran conservades durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb les finalitat que requereixi cada producte o servei. Un cop finalitzada la relació contractual amb el Client, les dades seran conservades per Andorra Telecom durant un període de temps de 2 anys.  

 

- En aplicació de la legislació en matèria de lluita contra el blanqueig de capital, les dades relacionades amb la contractació i la facturació dels productes i serveis contractats, s’emmagatzemaran durant un termini mínim de 10 anys des de: (i) la data de finalització de les relacions de negocis amb els clients; (ii) la data de la transacció ocasional. Això inclou tota la informació relacionada amb el client que s’hagi capturat en el moment de celebrar el contracte.  

 

- Per a realitzar els tractaments relacionats amb l’anàlisi de les dades per a predir els interessos i preferències del Client o Usuari emparat per l’interès legítim, així com l’elaboració d’un perfil comercial en cas d’haver obtingut el consentiment, les dades que s’indiquin en cadascun dels supòsits permesos o autoritzats pel Client s’emmagatzemaran i tractaran amb aquesta finalitat durant un termini de 12 mesos a comptar des del moment en que finalitzi la relació comercial, tret que per a complir amb la finalitat prevista sigui necessari un període superior.  

 

Transcorreguts els terminis anteriorment indicats, les dades podran ser destruïts, bloquejats o anonimitzats, segons sigui procedent, i de conformitat amb l’indicat per la legislació.  

 

7. Com i per què anonimitzem les teves dades?
En el procés d’anonimització, les dades de caràcter personal reals són substituïdes per identificadors únics irreversibles, de manera que no sigui possible executar el procés a la inversa (no es podrà, per exemple, obtenir el número de telèfon ni cap altra dada de caràcter personal a partir de l’esmentat identificador).

 

D’altra banda, les dades s’analitzen amb l’objectiu d’obtenir resultats, sempre de manera agregada, per identificar comportaments de caràcter general i mai de caràcter individual.  

 

Per tot això, atès que les dades estan anonimitzades i agregades, és totalment impossible identificar de manera individual les persones que van generar aquestes dades.  

 

8. Exercici dels seus drets: 
ANDORRA TELECOM informa al Client que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

 

a. El dret d'accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells. Concretament té dret d’accés a la informació següent:

 

- Les finalitats del tractament.

 

- Les categories de dades personals de què es tracta.

 

- Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular en cas de transferència internacional.

 

- El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

 

- L’existència del dret de l’interessat a sol·licitar al responsable: la rectificació o supressió de les dades personals, la limitació del tractament de les dades personals o oposar-se a aquest tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.

 

- El dret a presentar una reclamació d’avant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

 

b. El dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte o incomplet. L’exercici d’aquest dret suposa que l’interessat pot obtenir la rectificació de les seves dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament. Tenint en compte les finalitats del tractament, la persona interessada té dret a que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. L’interessat ha d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es refereix i quina correcció s’hi ha de fer. I ha d’adjuntar a la sol·licitud, quan sigui necessari, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.

 

c. El dret de supressió de les seves dades personals, i així deixar de tractar-les, tret que existeixi obligació legal de conservar-los i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per ANDORRA TELECOM. Aquest dret es pot exercir, sol·licitant la supressió de les dades de caràcter personal quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 

- Si les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides, o són tractades d’una altra manera.

 

- Si la persona interessada retira el consentiment en què es basa el tractament, i no es basa en cap altre fonament jurídic.

 

- Si la persona interessada s’oposa al tractament i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament, o quan la persona interessada s’oposa al tractament en les circumstàncies següents: (i) el tractament de la persona responsable es fonamentava en l’interès legítim o en el compliment d’una missió d’interès públic, i no han prevalgut altres motius per legitimar el tractament de les dades, i (ii) que les dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent-hi l’elaboració de perfils relacions amb l’esmentat màrqueting.

 

- Si les dades personal s’han tractat il·lícitament.

 

- Si les dades personals s’han de suprimir per complir una obligació legal.

 

- Si les dades personals s’han obtingut en relació amb l’oferta directa de serveis de la societat de la informació.

 

d. El dret a l’oblit que està vinculat amb el dret de supressió, de manera que l’interessat podrà demanar a la persona responsable del tractament la supressió de tot enllaç, o les còpies o rèpliques de dades personals. Aquest dret no és il·limitat, de manera que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l’exercici de la llibertat d’expressió i informació; per al compliment d’una obligació legal; per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la persona responsable; per raons d’interès públic, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 

e. El dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals. Això permet la paralització del tractament, de tal  manera que s’eviti per part d’ANDORRA TELECOM el seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.  Es pot sol·licitar la suspensió del tractament de les dades:

 

- Quan s’impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-les.

 

- Quan s’hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les dades personals que el responsable realitza en base a l’interès legítim o a la missió d’interès públic, mentre es verifica si aquests motius prevalen sobre els de l’interessat.

 

f. El dret d’oposició que permet que en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ANDORRA TELECOM deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els i interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, la persona interessada té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l’elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat; i, en aquest cas, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.  

 

g. El dret a la portabilitat que permet a l’interessat rebre les seves dades personals, que hagi facilitat a ANDORRA TELECOM, i poder transmetre’ls directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte. Per a l’exercici d’aquest dret, serà necessari que el client proporcioni un correu electrònic vàlid. No obstant l’anterior, aquest dret, per la seva naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.  

 

ANDORRA TELECOM garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que s’adjunti còpia del seu document d’identitat.

 

Podrà exercir de qualsevol dels drets citats anteriorment, dirigint un escrit postal o electrònic, indicant en la sol·licitud quin dret exerceix i a quins números de telèfons concrets de les quals els Client és titular afecta la citada sol·licitud, al DPD: protecciodades@andorratelecom.ad i/o C. Mn. Lluís Pujol, 8-14, Santa Coloma, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra.

 

9. Informació que compartim: destinataris
ANDORRA TELECOM únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris, per a qualsevol de les finalitats previstes en la Política de Privadesa, amb l’objectiu de mantenir la relació contractual.

 

En aquest sentit, ANDORRA TELECOM té contractats per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com a encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir amb les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i secret professional.  

 

En cap cas les dades de caràcter personal del Client o Usuari seran compartits amb terceres empreses sense obtenir el seu consentiment previ, tret que la comunicació de les seves dades fos necessària per a assegurar el manteniment de la relació contractual amb el Client així com en els casos previstos per la normativa vigent en cada moment.

 

Així mateix, donada la configuració de l’oferta comercial d’ANDORRA TELECOM i en funció de les necessitats tècniques per a la prestació del serveis que formen part d’aquesta, es podran produir les comunicacions de dades que siguin necessàries, entre els co-responsables del tractament, amb la finalitat de prestar i gestionar correctament el servei contractat, oferir l’oferta comercial que més s’adapti a les circumstàncies del Client, així com als seus interessos i preferències.

 

Addicionalment, s’informa que podran ser comunicats les dades personals que siguin necessaris per a la prestació, facturació i cobrament a través dels productes i serveis. En aquest sentit, les dades seran comunicades a les entitats financeres en la mesura necessària per a la gestió del cobrament dels serveis contractats i en particular dels deutes domiciliats.

 

10. Seguretat i confidencialitat en el tractament: 
ANDORRA TELECOM, adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. Tanmateix es preocupa per garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les seves dades, comunicacions i informació personal. Per això, com a part del nostre compromís i en compliment de la legislació vigent, hem adoptat les més adequades mesures de seguretat i mitjans tècnics per a evitar la seva pèrdua, mal ús o el seu accés sense la seva autorització.

 

Quan rebem les dades del Client, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzar.

 

Les dades personals que puguem recaptar per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos i garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries i raonables que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en la legislació aplicable.

 

En els casos de violació de seguretat de dades personals que comportin risc per als drets de les persones, ANDORRA TELECOM prendrà les mesures necessàries per a posar remei a la situació i mitigar els possibles efectes negatius que dita violació pogués haver causat.  Així mateix, ho notificarà als Clients o Usuaris i a l’autoritat andorrana competent quan així sigui requerit per la normativa de protecció de dades aplicable.

 

11.Transferències internacionals de dades:  
S’informa que ANDORRA TELECOM contracta la gestió d’algunes funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora el Principat d’Andorra i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.  

 

12. Canvis en la Política de Privadesa: 
ANDORRA TELECOM es reserva el dret de modificar la present Política de Privadesa per actualitzar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que es poguessin realitzar de les dades personals dels Clients i Usuaris. Aquesta actualització es farà pública per part d’ANDORRA TELECOM en qualsevol cas, i serà comunicada directament al Client o Usuari en el cas que la mateixa afecti els seus drets o llibertats.

 

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part d’ANDORRA TELECOM al Client relacionades amb la Política de Privadesa es realitzaran amb el preavís legal necessari, d’alguna de les següents maneres segons sigui procedent:

 

a. Informació en factura

 

b. Enviament per correu postal o electrònic a qualsevol de les adreces que el Client faciliti a ANDORRA TELECOM

 

c. Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon del Client o Usuari

 

d. Mitjançant SMS.

 

La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà el coneixement de la mateixa per part del Client en els termes recollits en la nova política de privadesa publicada.  
 

 

13. Tractament ulterior:
Si ANDORRA TELECOM requerís el tractament ulterior de les seves dades personals per a un fi diferent als recollits la present Política de Privadesa, s’informarà prèviament, incloent tota la informació que sigui legalment exigible així com les finalitats previstes per a aquest tractament.

 

14. Tractament de dades de menors:
ANDORRA TELECOM prohibeix expressament que aquells menors de 18 anys facilitin les seves dades personals a ANDORRA TELECOM sense el consentiment previ o autorització dels seus pares, tutors o representants legals.

 

En cas que el Client atorgui la utilització dels serveis a un Usuari menor de 18 anys, com a responsable del mateix serà l’encarregat d’autoritzar i decidir davant ANDORRA TELECOM sobre el tractament de les dades del mateix en els termes exposats en la present Política.  

 

ANDORRA TELECOM vetllarà per l’ús adequat de les dades dels menors garantint el respecte a les lleis que els sigui aplicables amb les mesures que raonablement siguin oportunes.  

 

En el moment en el qual els pares, tutors o representants legals d’aquests menors detectin un tractament de dades no autoritzat podran presentar les seves consultes o reclamacions dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades.

 

15. Galetes: 
Igual que altres portals d’Internet, les pàgines web d’ANDORRA TELECOM utilitzen una tecnologia denominada “galetes” per a recaptar informació sobre les interaccions dels usuaris i forma d’utilització de les pàgines web.

 

Si com a Client d’ANDORRA TELECOM accepta les galetes del nostre Lloc Web, també accepta que ANDORRA TELECOM l’identifiqui com a Client o Usuari i pugui tractar la informació per a anàlisis internet i per als tractaments que hagi permès o autoritzat associats a la seva condició de Client, sent aplicable la present Política de Privadesa d’ANDORRA TELECOM a més de l’indicat en la Política de Galetes.

 

Si desitges obtenir informació detallada sobre com ANDORRA TELECOM utilitza les Galetes, pots consultar aquí la Política de Galetes.