Ruta de navegació

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTES - SOM FIBRA OPTICA PER A EMPRESES

CONDICIONS LEGALS MÒDUL ACCÉS A INTERNET (MAI), INTERNET EMPRESES ALTA CAPACITAT (IAC), SERVEI ALTA CAPACITAT (SAC), INTRANET EMPRESES (IE), NODE INTRANET INTERNACIONAL (NII), CIRCUIT INTERNACIONAL (CI), CENTRALETA VIRTUAL (XVC), CANALS DE VEU PER A CENTRALETES IP (SIP-TRUNK), NÚMEROS COMERCIALS I WIFI PROFESSIONAL

Aquestes condicions legals regulen els serveis d’accés a Internet (MAI), Internet empreses Alta Capacitat (IAC), Servei Alta Capacitat (SAC), Intranet Empreses (IE), Node Intranet Internacional (NII), Circuit Internacional (CI), Centraleta Virtual (XVC), Canals de veu per a centraletes IP (SIP-TRUNK), Números Comercials i Wifi Professional, incloent els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit, que Andorra Telecom S.A.U. (d’ara endavant “Andorra Telecom”), amb domicili social a Andorra la Vella, C. Mn. Lluis Pujol 8-14, AD500, Santa Coloma, Principat d’Andorra, ofereix als seus clients.

L’acceptació, sense reserves, de les presents condicions legals, esdevé indispensable per a la prestació del servei per part d’Andorra Telecom. A tal efecte, el client manifesta haver llegit, entès i acceptat les presents condicions legals posades a la seva disposició.

1.- OBJECTE

Andorra Telecom presta els productes i serveis d’accés a Internet (MAI), Internet empreses Alta Capacitat (IAC), Servei Alta Capacitat (SAC), Intranet Empreses (IE), Node Intranet Internacional (NII), Circuit Internacional (CI), Centraleta Virtual (XVC), Canals de veu per a centraletes IP (SIP-TRUNK), Números Comercials i Wifi Professional, incloent els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit sol•licitats pel client, i els que en un futur s’estableixin, d’acord amb les tarifes corresponents durant tota la prestació dels serveis sol·licitats pel client.

Els productes i serveis contractats queden vinculats per aquestes condicions legals i la corresponent proposta comercial i/o contracte d’alta, així com d’altres documents annexos als mateixos. En cas d’existir incompatibilitats o contradiccions entre ambdues, primaran la proposta comercial i/o contracte d’alta sobre les condicions legals.

2.- CARACTERISTIQUES DELS SERVEIS

2.1.- TIPUS DE SERVEIS

Els serveis que s’ofereixen al client són els següents:

2.1.1.- TELEFONIA FIXA

El servei de Canals de veu per a centraletes IP i de Centraleta virtual:

Utilitzaran una codificació homologada per Andorra Telecom.

La numeració s’assignarà preferentment de forma consecutiva. En funció de la disponibilitat i sempre a criteri d’Andorra Telecom, és podrà assignar numeració aleatòria i/o no consecutiva.

 

a) XVC

El Servei de Centraleta virtual ofereix al client una solució avançada per a les comunicacions de l’empresa, integrant-hi telefonia fixa, telefonia mòbil i accés a internet.

El servei de Centraleta Virtual s’ofereix conjuntament o per separat, en mòduls, amb la finalitat de permetre al client triar la combinació que millor s’adapti a les seves necessitats, dins de les possibilitats establertes i d’acord amb la proposta comercial vigent.

El servei de Centraleta Virtual ofert per Andorra Telecom s’adapta a les necessitats del client, permetent-li escollir la seva pròpia solució (producte a mida), podent triar:

  • La quantitat de línies telefòniques (comunicacions simultànies).
  • Per a cada línia telefònica, el paquet de funcionalitats més adients. Per defecte, totes les línies disposen del Perfil Bàsic.
  • Entre una gamma de tres terminals IP’ homologats per garantir-ne el bon funcionament.
  • Entre un gran ventall d’abonaments de minuts.

 

b) SIP-TRUNK

El servei de Canals de veu per a centraletes IP és la solució de comunicació per aquelles empreses que disposen d’una centraleta de veu física. La solució permet integrar a la telefonia fixa, la telefonia mòbil i l’accés a internet.

El servei de Canals de veu per a centraletes IP ofert per Andorra Telecom s’adapta a les necessitats del client, dins de les possibilitats establertes i d’acord amb la proposta comercial vigent.

El client pot escollir la seva pròpia solució (producte a mida), podent triar:

  • La quantitat de canals de veus (comunicacions simultànies).
  • La quantitat de números de servei.
  • Entre un gran ventall d’abonaments de minuts.

2.1.2.- NÚMEROS COMERCIALS

Els números comercials tenen una numeració de 8 xifres i es classifiquen en dues modalitats: (i) modalitat de números verds, que són els que comencen per 1800XXXX, i (ii) modalitat de números blaus, que són els que comencen per 1802XXXX.

El preu d’una trucada als números comercials (modalitat números verds i modalitat números blaus) correspon al preu d’una trucada nacional. Les trucades a un número verd 1800XXXX van a càrrec de qui rep la trucada. Les trucades a un número blau 1802XXXX van a càrrec de qui truca.

2.1.3.- INTERNET (MÒDUL ACCÉS INTERNET, INTERNET ALTA CAPACITAT)

L’accés al servei d’Internet es pot realitzar mitjançant la connexió directa per cable de xarxa a un port proveït de la caixa de fibra òptica (ONT) o del node directe, o bé mitjançant la instal·lació d’un(s) equipament(s) opcional(s).

Opcionalment al MAI, el client pot contractar el servei de lloguer d’un(s) equipament(s), proporcionat per Andorra Telecom amb garanties de serveis associats, i el servei d’assistència tècnica d’aquest(s).

L’assistència tècnica mes enllà de la caixa de fibra òptica (ONT), del node directe, o dels equips electrònics propietat d’Andorra Telecom no està inclosa en els servei d’assistència o de garantia.

a) IP FIXA GARANTIDA.

El client podrà contractar l’opció IP fixa garantida amb el MAI, d’acord amb el cost estipulat en l’oferta comercial.

El client podrà contractar rangs d’IP’s fixa pel servei IAC. Els rangs objecte de contractació podran no ser consecutius.

b) SERVEIS DE SEGURETAT

Opcionalment amb un producte d’accés a Internet (MAI, IAC) es podrà contractar serveis de seguretat. Les condicions comercials defineixen els serveis proposats. Els serveis de Seguretat poden necessitar la contractació d’un llicenciament addicional, de Serveis Professionals, i necessitaran la contractació d’una IP fixa o pools d’IP’s fixa garantit. Els serveis de seguretat permeten limitar els riscos derivats de l’ús d’internet.

2.1.4.- SERVEIS PROFESSIONALS

Els Serveis Professionals permeten personalitzar el(s) servei(s) contractat(s). Es valorarà en funció de cada necessitat d’instal·lació, de configuració d’equipaments, els perfils tècnics que intervindran i la quantitat d’hores de cada perfil. Es facturaran les hores contractades en base als preus horaris definits en les ofertes comercials.

2.2.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR

Per poder gaudir dels diferents serveis sobre fibra, cal que aquesta arribi fins a la llar del client o les dependències de l’empresa, per la qual s’entén la unitat privativa del client.

És responsabilitat del client la instal·lació interior, tret d’aquelles solucions que ofereix Andorra Telecom que puguin incloure dins la seva solució aquesta tasca. Pels serveis on l’accés es basa amb la caixa de fibra òptica (ONT), un cop s’hagi realitzat la instal•lació interior, Andorra Telecom instal•larà la roseta, com a norma general, a l’espai destinat expressament a la ubicació de la caixa de fibra òptica (ONT), en el cas d’immobles de nova construcció o locals comercials.

Per les instal•lacions de fibra òptica per nodes directes (XIE, IAC, SAC, CI, XVC, SIP-TRUNK), es concertarà amb el client la instal•lació interior. Andorra Telecom instal•larà un repartidor de fibra òptica.

El repartidor és propietat d’Andorra Telecom. En el cas d’instal•lació del repartidor en bastidor, haurà de ser en bastidor de 19 polzades.

2.2.1.- En cas que el client sol•liciti la instal•lació de la roseta i/o la caixa de fibra òptica (ONT) en un altre lloc diferent del que hi està destinat expressament, i sempre dins la seva unitat privativa, haurà d’abonar 156,75€ (IGI inclòs) suplementaris, imputables al desplaçament de la roseta.

En el cas de Wifi Professional que ofereix Andorra Telecom, aquest preu pot variar en funció del projecte que es faci en cada cas.

Per les instal•lacions de fibra òptica per nodes directes (XIE, IAC, SAC, CI, NII, XVC, SIP-TRUNK), en cas que el client sol•liciti la instal•lació del repartidor de fibra òptica en un lloc no destinat expressament, Andorra Telecom presentarà un pressupost per a la realització de les obres corresponents, o si es presenta el cas, al seu criteri, rebutjar la instal•lació, explicant els motius del rebuig.

2.2.2.- Quan la instal•lació de la roseta s’hagi d’efectuar en unitats immobiliàries, Andorra Telecom podrà, al seu criteri, col•locar-la en locals de redistribució de cablejat o en llocs específics per a aquesta finalitat. En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 3.1 d’aquestes condicions particulars, relatiu al desplaçament de roseta.

Andorra Telecom no instal•larà repartidors de fibra òptica per nodes directes en unitats immobiliàries familiars.

2.2.3.- La caixa de fibra òptica (ONT) i la roseta són propietat d’Andorra Telecom. En cap cas el client les ha de desmuntar o desplaçar. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’Andorra Telecom.

El repartidor de fibra òptica és de propietat d’Andorra Telecom. Els eventuals desperfectes imputables al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació que avaluarà Andorra Telecom cas per cas.

2.2.4.- Andorra Telecom, per necessitats tècniques relatives a serveis de telefonia de veu, es reserva el dret d’instal·lar la caixa de fibra òptica (ONT) en zones comunitàries, sempre que es tingui l’autorització per part de la comunitat.

2.2.5.- En els casos en que s’hagi de realitzar una instal•lació en un local comercial, aparcament, caixer, etc., Andorra Telecom es reserva el dret de decidir la ubicació més adient de la roseta i de la caixa de fibra òptica (ONT).

En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 3.1 d’aquestes condicions particulars, relatiu al desplaçament de roseta.

2.2.6.- Per les necessitats de serveis de nodes directes (XIE, IAC, SAC, CI, NII, XVC, SIP-TRUNK), Andorra Telecom instal•larà uns equips electrònics en bastidor de 19 polzades preferentment. Qualsevol altre tipus d’instal·lació haurà d’esser acceptada per Andorra Telecom, prèvia verificació tècnica.

Els equips són propietat d’Andorra Telecom, i hauran de disposar d’un espai accessible, amb accés controlat, limitat, i exclusiu.

2.3.- MATERIALS I EQUIPAMENTS

El material necessari per al funcionament dels serveis contractats posat a la disposició del client és propietat d’Andorra Telecom. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’Andorra Telecom.

Tots els equipaments proporcionats per Andorra Telecom, seran detallats a la proposta comercial i/o contracte d’alta.

En el cas que el client faci efectiva la baixa del servei i del respectiu contracte, aquest haurà de desinstal·lar al seu càrrec i retornar en perfecte estat tots i cada un dels materials propietat d’Andorra Telecom que consten referenciats a la proposta comercial i/o contracte d’alta del servei.

En cas d’incompliment del previst en el paràgraf anterior, el client haurà de respondre i abonar a Andorra Telecom l’import de reposició del material no retornat en cas de baixa de servei.

El client serà responsable dels danys, pèrdua i/o destrucció dels materials i/o equipaments proporcionats per Andorra Telecom per al funcionament del servei, referenciats a la proposta comercial i/o contracte d’alta del servei, sempre que li siguin directament imputables. En aquest cas, haurà d’abonar a Andorra Telecom l’import de reposició del material no retornat en cas de baixa de servei.

El client es responsabilitzarà, en tot moment, de la bona utilització i del manteniment de les terminals contractades.

2.3.1.- FONT D’ALIMENTACIÓ

En cas de tall de llum, els serveis sobre fibra (ONT) no funcionaran.

El client pot sol•licitar la instal•lació d’una bateria per a la caixa de fibra òptica (ONT), que li permetrà poder utilitzar el servei durant un temps determinat.

Andorra Telecom recomana la instal•lació de la bateria per empreses que tenen un sistema d’alarma o de domòtica, en cas de no disposar d’una alimentació socorreguda.

Aquesta bateria està subjecta a un manteniment periòdic, el qual ha de dur a terme Andorra Telecom. En cas que aquest manteniment, per motius imputables al client, no es pugui efectuar, Andorra Telecom declina tota responsabilitat pels danys que la bateria pugui ocasionar.

En el cas de serveis per nodes directes (XIE, IAC, SAC, CI, XVC, SIP-TRUNK), Andorra Telecom recomana altament que el client proporcioni una alimentació estabilitzada i socorreguda per la connexió dels equips electrònics instal•lats. En cas contrari i durant un tall de llum, els serveis no funcionaran.

2.3.2.- SERVEI DE LLOGUER I ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’EQUIPAMENTS

El servei de lloguer i assistència tècnica és opcional i inclou la garantia del(s) equipament(s). Consisteix en posar a la disposició del client un material o conjunt, tal com es defineix en l’oferta comercial vigent.

Si el servei contractat ofereix la funció de contingència per la xarxa mòbil per garantir la connexió a la xarxa Internet, aquesta només es podrà utilitzar en cas d’incidència per part d’Andorra Telecom dels serveis de fibra òptica contractats. En cas contrari, tot el consum efectuat pel client fora de la incidència es facturarà a part, d’acord amb les tarifes de dades vigents a cada moment.

La cobertura WiFi, si l’equipament en disposa, ve donada per les característiques del dispositiu, l’habitatge o el local, i la seva ubicació. Per ampliar-la es podrà contractar opcionalment equipament.

En cas de cobertura global d’un local o d’un espai a finalitat comercial, es podrà contractar un servei específic, denominat Wifi Professional. Es valorarà en l’oferta comercial els equipaments necessaris, i les modalitats proposades.

La solució de Wifi Professional disposa d’unes característiques, preus i una prestació de servei específic. El preu estipulat en concepte de contraprestació dels serveis contractats, serà d’aplicació durant el període de vigència del contracte signat amb l’empresa interessada.

Pel servei de Telefonia Fixa, es podrà triar diferents models de terminals per adaptar-se a les necessitats del client. Les característiques dels models proposats es detallaran en l’ oferta comercial.

En el moment de la contractació del servei, Andorra Telecom ha de posar a la disposició del client per cada unitat contractada el material necessari al seu funcionament.

2.4.- REGISTRES

Andorra Telecom ha de conservar els registres de les comunicacions efectuades pel client com a prova fefaent i amb la finalitat de resoldre possibles reclamacions en relació amb el servei, presentades pel client.

2.5.- RESTRICCIONS

Preventivament, i si es detecten increments de consum telefònic superiors a la mitjana de facturació dels darrers tres mesos multiplicada per 1,75, Andorra Telecom pot aplicar restriccions parcials sobre els serveis afectats.

En cas que el client tingui un deute o un dipòsit exigible envers Andorra Telecom, no podrà efectuar cap modificació del producte fins que no aboni els imports corresponents.

3. ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL SERVEI

Els serveis contractats permeten al client utilitzar una còpia de la versió especificada del Programari, exclusivament
per a finalitats internes del client i per a l’ús dels serveis contractats.

El seu dret d'ús té caràcter temporal i no exclusiu.

El client s'abstindrà d'efectuar cap altra còpia del Programari, d'enviar còpies del Programari a tercers o posar el Programari a la disposició de tercers per qualsevol mitjà, així com
també s'abstindrà d'utilitzar el Programari amb una finalitat diferent de la prevista en aquestes condicions, obligant-se el client a desfer-se de la còpia o còpies del Programari que obrin en el seu poder una vegada finalitzat el contracte actual.

El dret d’ús no implica la cessió o transmissió per qualsevol forma dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial derivats del Programari, que seran de propietat exclusiva d’Andorra Telecom.

4.- PROMOCIONS

En cas que el client gaudeixi d’alguna promoció en el moment de signar la proposta econòmica i/o el contracte d’alta, o durant la seva vigència, s’entendrà que també s’adhereix a les condicions específiques de la promoció.

5.- CANVIS EN ELS SERVEIS CONTRACTATS

El client pot sol•licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats. Els canvis, addicions o supressions d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què el serveis han estat activats, d’acord amb els requisits tècnics.

Els serveis que no permetin el prorrateig, la baixa o modificació del servei i posterior canvi de tarifa es realitzarà el mes següent.

Els canvis en els serveis poden suposar un cost addicional, segons la proposta comercial vigent.

En cas que el client tingui un deute o un dipòsit exigible envers Andorra Telecom, no podrà efectuar cap modificació del producte fins que no aboni els imports corresponents.

Andorra Telecom posa a la disposició del client un lloc web, on podrà fer tràmits relatius a la contractació de productes i la gestió del compte de client.

Per a l’ús del servei, i per tal de poder accedir al lloc web d’Andorra Telecom, el client ha de registrar-s’hi i escriure-hi un nom d’usuari i una contrasenya, que haurà d’introduir cada vegada que vulgui accedir al lloc web i fer qualsevol gestió relacionada amb els serveis contractats i/o el compte de facturació. El client està obligat a custodiar el nom d’usuari i la contrasenya d’una manera confidencial.

Atès que cada nom d’usuari i contrasenya estan associats a un titular amb un número d’identificació personal i/o un número de telèfon, tota utilització del portal client i de la contrasenya per part del client o per qualsevol tercer es considerarà efectuada per aquest. El client, per tant, és responsable d’aquest ús, d’acord amb el que preveuen aquestes condicions particulars així com les condicions generals d’altres productes d’Andorra Telecom.

6.- FACTURACIÓ

La facturació dels serveis és mensual, excepte que la proposta comercial estableixi el contrari. El cobrament s’efectua per domiciliació bancària, per mensualitats vençudes. En cas que hi hagi hagut variacions contractuals durant el mes en curs, es cobrarà la part proporcional corresponent als serveis modificats. En el cas de pagament per domiciliació bancària, es requereix al client que presenti un document d’identificació bancària en què consti la titularitat del client i l’IBAN. A les tarifes s’aplicaran els corresponents impostos vigents al Principat d’Andorra.

En cas de retorn d’una factura pendent, el pagament s’haurà d’efectuar en qualsevol entitat bancària del país, per transferència bancària o per ingrés en caixa, especificant el número de factura i/o servei pendent de pagament.

Per a altres qüestions relatives a la facturació, és aplicable el Reglament d’Impagats publicat en el BOPA.

 

7.- DISPONIBILITAT, CONTINUÏTAT I FIABILITAT DEL SERVEI

Andorra Telecom vetllarà per donar la millor disponibilitat i continuïtat del servei i, en cas de fallada del mateix, es compromet a resoldre les incidències l’abans possible, atesa la magnitud de la incidència.

8.- DETALL DE LES COMUNICACIONS

El client pot consultar en el lloc web el detall de les connexions efectuades i/o pot sol·licitar rebre’l en factura.

9.- VIGÈNCIA I DURADA DEL CONTRACTE

La vigència del present contracte pren efecte a comptar de la data de signatura de la proposta comercial i/o el contracte d’alta per part del client.

La durada del present contracte és indefinida, excepte que la proposta comercial estableixi altra cosa.

En el cas que el client vulgui resoldre el contracte, caldrà que aquest, degudament acreditat, ho notifiqui a través d’un dels canals de venda d’Andorra Telecom autoritzats per aquest servei, havent de notificar-ho a l’altra part amb el preavís establert a la proposta comercial. En cas que no estigui regulat, el preavís mínim serà de tres (3) mesos.

En cap cas la resolució del contracte eximirà al client de les seves obligacions de pagament.

En el supòsit de que el client resolgui parcialment el contracte, es mantindran els serveis que continuïn donats d’alta, produint-se la corresponent adaptació de la tarifa.

Andorra Telecom es reserva la facultat de resoldre el present contracte per les causes de resolució previstes en el mateix, en qualsevol moment, havent de notificar-ho a l’altra part amb el preavís establert a la proposta comercial. En cas que no estigui regulat, el preavís mínim serà de tres (3) mesos.

10.- LIMITACIÓ I EXONERACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Andorra Telecom no assumirà cap responsabilitat sobre qualsevol incidència tècnica que pugui donar-se sobre el servei imputable al client, al seu personal, tercers i/o per causa major o fortuïta.

Andorra Telecom no respondrà de les conseqüències que es puguin derivar sempre i quan aquesta hagi pres les mesures tècniques habituals del sector i les mesures legalment aplicables per garantir la seguretat dels equips del client, d’acord amb les prestacions del servei contractades.

Andorra Telecom no serà responsable dels problemes derivats de la falta d’accés o connectivitat quan aquestes tinguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no s’haguessin pogut preveure, com causes fortuïtes o de força major.

Andorra Telecom no exerceix cap tipus de control sobre la licitud dels continguts, transmesos, rebuts o accessibles per mitjà dels serveis contractats, no essent responsable de cap acció que pogués derivar-se.

El client és coneixedor que els serveis i productes contractats únicament ofereixen informació fiable i no limiten els controls, manteniments i mesures ordinàries per part del client. Andorra Telecom no assumeix responsabilitat addicional a l’ús merament informatiu de les dades extretes dels serveis i productes contractats.

La responsabilitat màxima Andorra Telecom per danys i perjudicis directes causats estarà limitada en la seva globalitat a un import equivalent al cinquanta per cent (50%) de l’import abonat pel client a Andorra Telecom en l’anualitat en curs del servei afectat. En cap cas Andorra Telecom assumirà responsabilitat pels danys i perjudicis indirectes, incidentals, conseqüencials, pèrdua d’activitat mercantil, pèrdua de beneficis o contractes, estalvis anticipats, pèrdua d’oportunitat de negoci, reputació comercial o pèrdua o reducció d’ingressos, causats.

11.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Sense perjudici a l’indicat als articles precedents, el contracte pot ser resolt, en qualsevol moment, en els supòsits següents:

- El mutu acord.

- La decisió de qualsevol de les parts de resoldre anticipadament el contracte, amb el preavís mínim establert en la proposta comercial.

- L’impagament per part del client.

- L’ús indegut del servei per part del client.

- Quan el client utilitzi els serveis per realitzar alguna activitat il·legal, que es pugui considerar fraudulenta o qualsevol altra que en un futur pugui ser declarada il·legal o no ajustada a l’ordenament jurídic per algun tribunal competent.

- La dissolució o l’extinció, la declaració en estat de cessació de pagaments i/o fallida de qualsevol de les parts.

- La discontinuació del producte i/o servei, degut a que la tecnologia ha esdevingut obsoleta, limitada la implantació del servei o esdevingut impossible la viabilitat del servei, amb el preavís mínim establert en la proposta comercial. En cas que no estigui regulat, el preavís mínim serà de tres (3) mesos.

- En general, qualsevol incompliment contractual de qualsevol de les parts.

En cas d’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest contracte, la part afectada notificarà tal incompliment a la part incomplidora, perquè en el termini màxim de quinze (15) dies doni compliment a l’obligació incomplerta.

Aquest termini no existeix en els supòsits d’impagament o retard en el pagament del preu, així com en cas de revenda del servei objecte del contracte.

En cas de resolució contractual, el client s’obliga a retornar de forma immediata els equips i materials contractats i que siguin propietat d’Andorra Telecom,

En tot cas, la resolució del contracte no exonera les parts del compliment de les seves obligacions pendents.

12.-CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ

Andorra Telecom tindrà dret a cedir, transferir o assignar els seus drets i obligacions derivats d’aquest acord a qualsevol companyia dins del seu grup societari, prèvia comunicació escrita d’Andorra Telecom, amb una antelació mínima d’un (1) mes.

El client no podrà cedir, transferir o assignar els seus drets i obligacions establerts en aquest acord a cap altra persona física o jurídica sense prèvia autorització escrita per part d’Andorra Telecom.

13.- OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

Els serveis contractats estan destinats exclusivament a l’ús privatiu, tant domèstic com professional i sense ànim de lucre, dins els límits de la llar, domicili d’empresa o del local del client associat al punt de servei.

Queda expressament prohibida la redistribució, venda o cessió dels serveis contractats, excepte autorització expressa d’Andorra Telecom.

Correspon al client fer un ús responsable de tots els serveis, equips i/o totes les funcionalitats, abstenint-se de realitzar usos fraudulents i abusiu del servei i/o equips.

Andorra Telecom no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús fraudulent dels serveis i/o equips així com de la pèrdua, deteriorament, furt, i/o robatori dels materials posats a la disposició del client.

En cas de detectar-se un possible ús fraudulent, Andorra Telecom es reserva el dret d’actuar d’ofici i restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client, Andorra Telecom o a tercers.

No es podran utilitzar els serveis contractats de forma que interfereixi amb l’ús d’altres clients i/o usuaris, o de forma desproporcionada que impacti amb els recursos de la xarxa d’Andorra Telecom.

En cas de detectar usos abusius i/o incorrectes del servei, Andorra Telecom ho notificarà al client, als efectes de que aquests cessin el més aviat possible. En cas negatiu, Andorra Telecom podrà suspendre i/o retirar el servei contractat.

Un cop notificat, si durant els tres (3) mesos següents l’ús del servei segueix sent abusiu, fora dels llindars definits a la proposta comercial del servei contractat, Andorra Telecom es reserva el dret de facturar l’import establert pel consum excedit, segons el preu unitari definit a l’oferta comercial del servei contractat

Qualsevol incompliment per part del client d’aquestes condicions legals faculta Andorra Telecom per resoldre el contracte de ple dret, sense perjudici de reclamar per les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment.

14.- DRETS D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom es reserva el dret de modificar les presents condicions legals en qualsevol moment així com, en general, a modificar la configuració dels diferents serveis i de les prestacions associades.

Les modificacions seran comunicades al client per qualsevol mitjà idoni, entenent-se que les aprova tàcitament si, en el termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de l’esmentada comunicació, no hi ha formulat cap oposició. En aquest cas, el contracte d’aquest servei es regirà per les noves condicions legals, i per la nova configuració.

Si dins del termini establert, el client formulés oposició a la modificació de les condicions legals i/o configuració, ho haurà de notificar per escrit, adreçat per conducte fefaent, a Andorra Telecom. En aquest cas, Andorra Telecom estarà facultada per declarar unilateralment la resolució del contracte.

15.- FRAU

El client és responsable de l’ús que ell mateix i/o tercers puguin fer dels serveis. Per tant, correspon al client vetllar per impedir l’accés als serveis a persones no autoritzades.

És responsabilitat del client la configuració i la protecció correctes de tots els perifèrics, a l’efecte d’evitar fraus.

En cas d’incompliment greu per part del client d’aquesta obligació, aquest serà responsable amb caràcter general de qualsevol activitat fraudulenta que pugui causar un dany i/o perjudici a Andorra Telecom o a tercers.

16.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Andorra Telecom informa que les dades dels clients es tractaran d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa d’Andorra Telecom, la informació bàsica de la qual es recull en aquesta clàusula. El contingut íntegre d’aquesta es pot consultar a l’enllaç següent: www.andorratelecom.ad/politica-de-privadesa

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, Andorra Telecom informa al client que les dades personals que faciliti per la contractació del servei quedaran incorporades al fitxer Clients, el responsable del qual és Andorra Telecom, i seran tractats per a permetre el bon desenvolupament de la relació contractual entre les parts (prestar els serveis i facturar-los).

Addicionalment als tractaments recollits a la Política de Privadesa, en acceptar aquestes condicions d’ús del Servei, el client és informat i autoritza a Andorra Telecom a l’enviament de la informació relacionada amb els serveis contractats, similars o anàlegs, facturació, així com les dades de consums, el tractament de la qual és necessari, en execució del contracte, per a la prestació del Servei.

Andorra Telecom garanteix l’adopció de les mesures necessàries per garantir el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica: protecciodades@andorratelecom.ad

o bé a Andorra Telecom: Coordinador de LQPD, c/ Mn. Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, Principat d’Andorra.

Andorra Telecom conservarà les dades del client durant el temps que sigui necessari per a complir amb les seves obligacions i respondre davant de possibles reclamacions.

17.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Andorra Telecom ofereix al client el Servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:

- Lloc web,

- Agència Comercial,

- Correu electrònic,

- Servei d’atenció telefònica.

L’horari del servei d’atenció telefònica és de 8 a 24 hores els dies laborables i de 9 a 23 hores els dies festius els 365 dies l’any.

La funció d’aquest servei, és l’aclariment de qualsevol dubte, respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol incidència sobre el servei, queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre els productes i serveis contractats.

El client pot realitzar les seves consultes i/o reclamacions mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, enviant un correu electrònic al correu: info@andorratelecom.ad o bé trucant al número gratuït d’atenció telefònica 115 (+376301115 des de l’estranger).

18.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Per tots els dubtes i qüestions derivats de la interpretació, aplicació o execució d’aquest contracte, les parts intentaran arribar a un acord amistós en el termini de trenta (30) dies. En altre cas, se sotmeten formal i expressament a la legislació andorrana i a la jurisdicció exclusiva dels Batlles i Tribunals del Principat d’Andorra, renunciant irrevocablement a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i a invocar qualsevol excepció en aquest sentit.

 

19.- ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura de la proposta comercial i/o contracte d’alta, el client accepta expressament el que disposen aquestes condicions legals.