Ruta de navegació

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTE - SOM MOBILAND - CLIC

CONDICIONS GENERALS MOBILAND

ARTICLE 1 - OBJECTE DE LES CONDICIONS D’ABONAMENT AL SERVEI

MOBILAND

Les presents condicions d’abonament tenen per objecte definir les condicions de proveïment, pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra, del servei MOBILAND, servei que permet l’accés via ràdio en la banda de 900MHz a la xarxa pública de telecomunicacions.

ARTICLE 2 - DEFINICIONS

Definició de servei ofert targeta SIM
MOBILAND és un servei de comunicació per ràdio que permet a l’abonat accedir a la banda de freqüències de 900 mhz, per la qual pot emetre i rebre comunicacions nacionals i internacionals, a partir de qualsevol terminal certificat GSM, concebut per allotjar una targeta SIM (identificació d’abonat mòbil) de microprocessador, d’ara endavant “tarja MOBILAND”, que es lliura a l’abonat en el moment de l’alta de la línia.

Definició de l’abonat i del tercer pagador

S’entén per abonat del servei MOBILAND el titular del contracte d’abonament.

S’entén per tercer pagador la persona física o jurídica que es compromet a pagar les factures corresponents als productes i serveis proveïts a l’abonat pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra.

ARTICLE 3 – CONDICIONS QUE HA DE SATISFER L’ABONAT

La persona física que desitgi abonar-se al servei MOBILAND ha de presentar els documents següents en cas que no sigui client d’altres serveis del Servei de Telecomunicacions d’Andorra:

un document oficial d’identitat o passaport

el certificat de residència o un document on consti el domicili actual (per persones estrangeres i residents a Andorra)

un número de compte bancari d’Andorra on domiciliar els rebuts derivats del servei MOBILAND (en els casos d’abonaments de possibles clients estrangers (persones físiques), les condicions específiques seran les que fixarà el Servei de Telecomunicacions d’Andorra en aquell moment).

 

La persona jurídica de dret privat que desitgi abonar-se al servei MOBILAND si no és client d’altres serveis del Servei de Telecomunicacions d’Andorra o si és client i hi ha un canvi d’activitat en el Registre de Societats, ha de presentar els documents següents:

un extracte del Registre de Societats

un número de compte bancari d’Andorra on domiciliar els rebuts derivats del servei MOBILAND.

La persona jurídica de dret públic que desitgi abonar-se al servei MOBILAND, si no és client d’altres serveis del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, ha de presentar els documents i les informacions següents:

qualsevol document que dugui les mencions legalment obligatòries per a la designació de la persona jurídica pública abonada, i si és el cas, de l’òrgan deutor.

un número de compte bancari on domiciliar els rebuts derivats del servei MOBILAND.

 • a) Una vegada rebuts aquests documents i considerats suficients per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, sense perjudici del que disposa l’article 4 de les presents condicions generals d’abonament al servei MOBILAND, es lliura a l’abonat una còpia del contracte.
 • b) En el cas que l’abonat no sigui resident al territori andorrà, a més del previst en els articles 3.1a 3.4a) haurà de fer un dipòsit a favor del Servei de Telecomunicacions d’Andorra; la seva quantitat s’estableix segons l’article 4.7.

L’abonat no pot ser deutor de quanties exigibles que es deuen a títol d’altres contractes i/o abonaments de serveis del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, cas en què quedarien anul·lades les presents condicions d’abonament. L’anul·lació es fa sense preavís el dia que el Servei de Telecomunicacions d’Andorra té coneixement del deute.
En el cas que el Servei de Telecomunicacions d’Andorra tingui coneixement de qualsevol irregularitat comesa per part de l’usurari o abonat en la utilització del servei MOBILAND, podrà considerar finalitzat el contracte d’abonament, amb les úniques conseqüències que preveuen les presents condicions generals, sense dret a cap indemnització per part de l’abonat d’aquest servei.

ARTICLE 4 – DIPÒSIT DE GARANTIA O FIANÇA

El Servei de Telecomunicacions d’Andorra pot exigir en qualsevol moment en què es trobin en vigor les relacions regulades per les presents condicions d’abonament al servei MOBILAND, ja sigui a l’abonat, o al tercer pagador, un dipòsit de garantia, en els casos següents:

En cas de problemes de pagament de l’abonat

En cas que l’abonat no tingui domicili fix al territori andorrà (no residents)

En cas de que el Servei de Telecomunicacions d’Andorra posi a disposició del client qualsevol tipus de terminal certificat GSM

Si el dipòsit de garantia demanat no es realitza en la data especificada en la demanda del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, el contracte s’acaba en aquesta mateixa data, sense que l’abonat pugui obtenir cap indemnització per causa de l’acabament del contracte.

La quantitat dipositada al Servei de Telecomunicacions d’Andorra no aporta cap interès abans de la data de restitució prevista en l’apartat quart i cinquè del present article.

En absència de litigi sobre quantitats que es deuen al Servei de Telecomunicacions d’Andorra per l’abonat o pel tercer pagador, el dipòsit de garantia s’ha de restituir com a màxim dos mesos desprès de la data d’anul·lació del contracte.

En cas de litigi sobre les quantitats que es deuen al Servei de Telecomunicacions d’Andorra per l’abonat o pel tercer pagador, s’ha de restituir el dipòsit de garantia com a màxim dos mesos desprès del pagament del deute per part de l’abonat.

Les disposicions anteriors s’estableixen sense perjudici de la facultat del Servei de Telecomunicacions d’Andorra de compensar amb càrrec a aquest dipòsit tota la suma de la qual resultin deutors l’abonat i/o el tercer pagador, sense perjudici de les relacions internes entre ells.

La quantia del dipòsit. Tenint en compte els casos a), b) i c) de l’apartat 1 del present article:

 • Cas a): La quantia és de 2 vegades la mitjana del consum dels 3 últims mesos amb un mínim de 120,20 €
 • Cas b): El Servei de Telecomunicacions d’Andorra n’establirà la quantia en el moment de la contractació.

  Les quanties de les fiances bancàries corresponents als lloguers del terminal GSM, del carregador de bateries i de la segona bateria s’han de publicar en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

   

   

  ARTICLE 5 – DATA D’INICI DE L’ABONAMENT

  L’inici de l’abonament es produeix en la data de connexió de la línia MOBILAND.

  Els imports d’abonament i de connexió es consideren deguts a partir de la data de connexió de la línia MOBILAND.

   

  ARTICLE 6 – DURADA DE L’ABONAMENT

  L’abonament es pot convenir per una durada limitada (no superior a 1 mes) o il·limitada. En el segon cas, la durada mínima és de sis mesos a partir de la data posada a disposició de la línia. Si per qualsevol causa es posa fi a la connexió abans de la finalització d’aquest termini mínim, s’ha de procedir com disposa l’article 16.4

  L’abonament de durada limitada se subscriu d’acord amb les disponibilitats del servei, és objecte d’una prestació específica per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra s’hi apliquen unes tarifes especials que entraran en vigor una vegada hagin estat publicades al BOPA.

   

  ARTICLE 7 – TARJA MOBILAND

  1. a) La targeta MOBILAND és materialment i jurídicament independent del terminal certificat GSM, que permet emetre i rebre comunicacions nacionals i internacionals, i que està concebut per acollir-la.
  2. b) El Servei de Telecomunicacions d’Andorra és l’únic propietari de la targeta MOBILAND. L’abonat a qui es lliura una targeta MOBILAND no pot ni cedir-la, ni destruir-la, ni deteriorar-la de cap manera.
  3. c) L’abonat del servei MOBILAND és tan sols dipositari de la targeta MOBILAND. No pot, per consegüent, cedir-la en arrendament.
  4. d) Qualsevol intent de duplicació de les dades d’identificació tècniques escrites dins la targeta MOBILAND està prohibit i pot donar lloc a l’anul·lació de l’abonament, en els termes previstos en l’article 3.6.
  5. e) La targeta MOBILAND està concebuda per fer funcionar terminals certificats GSM. Només la utilització de terminals certificats és conforme a la destinació de la targeta MOBILAND. La utilització de la targeta MOBIALND en un terminal no certificat pot implicar la suspensió sense preavís de la línia MOBILAND de l’abonat, sense cap dret a indemnització (per part de l’abonat).

  Pèrdua o robatori de la targeta MOBILAND

  1. a) En cas de pèrdua, robatori o altres supòsits de privació il·legítima (a l’abonat de la targeta MOBILAND) l’abonat es compromet a informar immediatament al Servei de Telecomunicacions d’Andorra per telèfon i per carta certificada amb avís de recepció, passats com a màxim 5 dies des de l’avís telefònic. En cas de robatori, haurà de portar una còpia de la declaració de robatori o pèrdua establerta per la policia.

   

  El Servei de Telecomunicacions d’Andorra desactiva la targeta MOBILAND, en cas de robatori, com a màxim 24 hores desprès de la notificació escrita. La generació d’una nova targeta per pèrdua, robatori o ús indegut comporta el pagament d’una quota segons les tarifes vigents.

   

  1. b) La data de recepció de la informació escrita és l’única que dóna fe de la data de demanda de suspensió de la línia.

   

  1. c) Per permetre una suspensió més ràpida de la línia, l’abonat pot informar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra al número 115 (o al +376824115 des de l’estranger) sense que això dispensi de les formalitats especificades en l’article 7.2.a.

   

  1. d) El Servei de Telecomunicacions d’Andorra no pot ser considerat responsable de les conseqüències de declaracions inexactes o que no emanin de l’abonat, ni del compliment indegut per part d’aquest de les formalitats de comunicació que s’estableixen al seu càrrec en aquest article.

   

  Retirada de la targeta MOBILAND

  1. a) Sense perjudici del que més endavant es dirà, la retirada de la targeta MOBILAND és sempre una conseqüència de la cessació, anul·lació o suspensió de l’abonament per qualsevol causa o motiu establert en les presents condicions.

   

  1. b) Per raons de seguretat i dels imperatius relacionals amb les condicions d’explotació, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra pot decidir, en qualsevol moment, la retirada momentània i transitòria (a l’usuari o abonat del servei MOBILAND) de la targeta corresponent. Aquesta retirada no dóna cap dret a indemnització per part de l’abonat al servei MOBILAND. El temps de retirada computarà a l’efecte de la durada mínima de l’abonament prevista en l’article 6.1.3.c) En cas de ser retirada, fins i tot momentàniament, l’abonat ha d’acceptar i complir immediatament la demanada del Servei de Telecomunicacions d’Andorra i no ha d’utilitzar més la targeta MOBILAND a partir del moment en què rep la demanada. Mentre l’abonat continuï tenint, fins i tot irregularment, la targeta MOBILAND, se’l considera deutor del preu de la utilització de la xarxa pública de telecomunicacions, en les condicions previstes en l’article 10.7.

   

  ARTICLE 8 – OBLIGACIONS D’ANDORRA TELECOM

  El Servei de Telecomunicacions d’Andorra és responsable de la instal·lació dels mitjans necessaris per al bon funcionament del servei. En conseqüència, es compromet a satisfer tota demanada regular d’abonament, dins dels límits de les disponibilitats i de les exigències de qualitat del servei.

   

  El Servei de Telecomunicacions d’Andorra ha de prendre les mesures necessàries per al manteniment i la continuïtat de la qualitat del servei de telefonia mòbil. No obstant això, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra no pot ser considerat responsable de pertorbacions que puguin ser causades per obres de manteniment, de reforç, de reestructuració, d’extensió de les instal·lacions de la seva xarxa, o qualsevol altres de similar naturalesa.

   

  El Servei de Telecomunicacions d’Andorra no pot ser considerat responsable de la interrupció del servei de telefonia mòbil que resulta de la cessació de l’explotació pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra d’una banda de freqüències per ordre de les autoritats públiques, d’un cas fortuït o d’un cas de fora major, calamitat o estat de guerra.

   

  Atès que el servei MOBILAND (regulat per les presents condicions generals d’abonament) és materialment jurídicament independent dels terminals certificats GSM, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra no pot ser considerat responsable de la instal·lació i del funcionament d’aquests terminals certificats GSM.

   

  1. Prestacions subministrades obligatòriament pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra

   

  1. a) L’objecte de l’obligació principal del Servei de Telecomunicacions d’Andorra és assegurar a l’abonat del servei MOBILAND l’accés a la xarxa pública de telecomunicacions per mitjà del servei digital paneuropeu MOBILAND. Aquesta obligació s’anomena “prestació principal” i és una obligació de mitjans.

   

  El Servei de Telecomunicacions d’Andorra lliura a l’abonat (a fi que aquest faci ús conforme a les disposicions d’aquestes condicions generals d’abonament) la targeta MOBILAND que li permet d’accedir a la xarxa de telecomunicacions a partir de qualsevol terminal certificat GSM concebut per rebre aquesta targeta MOBILAND amb microprocessador.

   

  La prestació principal del Servei de Telecomunicacions d’Andorra està definida per la zona geogràfica on existeixi l’accés a la xarxa GSM, a l’interior de la qual l’abonat desitja emetre i rebre comunicacions.

   

  Prestacions complementàries

   

  1. a) Les prestacions complementàries han de ser expressament demanades al Servei de Telecomunicacions d’Andorra per l’abonat: aquestes prestacions són anomenades “obligacions específiques” del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, en cas d’acceptació per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, han de ser objecte de la formalització d’unes condicions específiques.

   

  3.b) El Servei de Telecomunicacions d’Andorra es reserva el dret d’inscriure o no el número de servei MOBILAND a la guia de paper i electrònica.

   

  ARTICLE 9 – TARIFES

  Les tarifes dels productes i serveis subministrats pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra, així com les diferents modalitats d’aplicació, consten en una fitxa de tarifes establerta pels Serveis Comercials del Servei de Telecomunicacions d’Andorra per a informació dels seus abonats. Aquestes tarifes s’estableixen de conformitat amb la legislació i la reglamentació vigents al moment de llur fixació.

   

  Les modificacions de tarifes entraran en vigor un cop siguin aprovades pel Govern i es faran públiques al BOPA. Són aplicables a tots els abonaments en vigor des de la data en què entrin en vigor les noves tarifes.

   

  ARTICLE 10 – OBLIGACIONS DE L’ABONAT DEL SERVEI MOBILAND

   

   

  1. L’abonat es compromet a utilitzar la targeta MOBILAND conforme a  les disposicions i l’esperit de les presents condicions d’abonament.

   

  1. a) L’abonat es compromet a utilitzar la xarxa pública de telecomunicacions d’acord amb les lleis i els reglaments vigents a la data d’utilització i d’acord amb les prescripcions del Servei de Telecomunicacions d’Andorra.

   

  1. b) L’abonat només pot utilitzar terminals certificats GSM i només pot permetre la utilització de la seva targeta per una persona concreta i determinada, i no es permet ni l’arrendament ni la cessió de la targeta a una generalitat de persones.

   

  1. c) Per a qualsevol instal·lació de terminal, l’abonat es compromet a fer-la instal·lar per un instal·lador.

   

  1. d) Per raons de seguretat i d’imperatius relacionats amb les condicions d’explotació, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra pot:

   

  o bé suspendre la línia amb o sense preavís

  o bé, sense suspendre la línia, demanar a l’abonat que no utilitzi momentàniament  la seva línia.

   

  L’abonat s’obliga a respectar les indicacions que en tal sentit li siguin formulades per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra. La suspensió de la línia o la petició de no utilització no donen lloc a cap indemnització a favor de l’abonat al servei MOBILAND. El termini de suspensió o de prohibició d’utilització de la línia es computa a l’efecte de la durada mínima de l’abonament prevista a l’article 6.1.

   

  L’abonat es compromet a pagar, únicament per a ell o de forma solidària amb el tercer pagador si aquest existeix, el preu dels productes i dels serveis que li subministra el Servei de Telecomunicacions d’Andorra, seguint les modalitats previstes als articles 11 i 12.

   

  L’abonat es compromet a informar fefaentment al Servei de Telecomunicacions d’Andorra de qualsevol modificació de les informacions que li hagi tramès al moment de la subscripció de l’abonament en un termini d’un mes, i el Servei de Telecomunicacions d’Andorra es reserva la facultat d’anul·lar o modificar les condicions de l’abonament d’acord amb les informacions de l’abonat i sense dret a indemnització al seu favor; sense això, cap canvi relatiu a aquestes informacions no pot ser oposat al Servei de Telecomunicacions d’Andorra, i això, sense prejudici de l’aplicació de l’article 15.2. El termini comença a partir de la data efectiva del canvi.

   

  Aquestes modificacions i qualsevol altra relativa a l’abonament del servei MOBILAND han de comunicades (per part de l’abonat) al Servei de Telecomunicacions d’Andorra per mitjà d’un escrit adreçat al Departament Comercial.

   

  Tret d’autorització prèvia i escrita del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, resta prohibit a l’abonat o tercer pagador del servei MOBILAND, cedir a tercers els drets i les obligacions derivats de l’abonament al dit servei.

   

  Mentre l’abonat continuï tenint, fins i tot irregularment la targeta MOBILAND, i fins i tot desprès de la suspensió de la línia o d’anul·lació del contracte, se’l considera deutor del preu de la utilització de la xarxa publica de telecomunicacions, i queden

   

  al seu càrrec el conjunt de despeses i indemnitzacions de tot tipus causades per la utilització, conforme o no, a les presents condicions generals.

   

  ARTICLE 11 – MODALITATS DE PAGAMENT I IMPUTACIÓ DELS PAGAMENTS

  Les factures emeses pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra es trameten en el curs dels 15 primers dies dins del mes següent al facturat. El retard en l’emissió no faculta l’abonat per fer cap tipus de reclamació.

   

  Els pagaments són exigibles a la data inscrita a la factura. L’abonat queda lliure dels seus deutes en el cas que el pagament hagi estat fet pel tercer pagador, i a l’inrevés.

   

  En cas de suspensió de la línia o anul·lació del contracte, les quanties que es deuen al Servei de Telecomunicacions d’Andorra són exigibles a la data de suspensió o anul·lació. L’abonament es deu fins a la data anul·lació del contracte, sense prejudici de l’aplicació de l’article 16.4.

   

  El pagament de les quantitats que es deuen s’ha d’efectuar en la moneda euro, mitjançant càrrec al compte bancari on s’hagi domiciliat el pagament de els factures corresponents per part de l’abonat i/o del tercer pagador, o per qualsevol altre sistema acceptat pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra. La facturació a cada client es realitza amb un sol rebut per banc amb independència del nombre de línies MOBILAND.

   

  ARTICLE 12 – FACTURACIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS

  En els rebuts han de constar detalladament els concepte esmentats en el darrer apartat de l’article anterior.

   

  Les factures han de fer referència a mesos sencers o fraccions.

   

  Segons les indicacions que en rebi el Servei de Telecomunicacions d’Andorra envia la factura a l’abonat o al tercer pagador, sense perjudici de la responsabilitat solidària en què puguin incórrer enfront del mateix Servei de Telecomunicacions d’Andorra, d’acord amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.

   

  ARTICLE 13 – CONDICIONS DE PAGAMENT PER A UN TERCER PAGADOR

  La condició de tercer pagador ha de ser reconeguda i admesa pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra. La seva responsabilitat és solidària amb l’abonat del servei MOBILAND, sense perjudici de les seves relacions internes. El tercer pagador ha de portar els mateixos documents identificatius que si es tractés de l’abonat a aquest servei.

   

  L’abonat es compromet a informar el tercer pagador que pot posar fi a la seva obligació de pagament per carta certificada amb justificant de recepció dirigit al

   

  Servei de Telecomunicacions d’Andorra. El tercer pagador queda alliberat del pagament de la primera factura mensual que segueix a la carta certificada.

   

  En la hipòtesi de l’article 13.2, en que el tercer pagador es desfà del seu compromís, existeix la possibilitat de suspendre la línia en el cas que l’abonat no presenti un tercer pagador de la mateixa solvència que el desaparegut o no es presenti un dipòsit en garantia en els termes fixats en l’article 4., en la data de la primera factura mensual que segueix a la recepció de la carta certificada prevista en l’article 13.2.

   

  ARTICLE 14 – INFORMACIONS I RECLAMACIONS RELATIVES A LES FACTURES

  El servei MOBILAND és independent de la utilització d’un terminal certificat GSM, personal a l’abonat; per tant, el compte del temps de comunicació realitzat pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra és l’única prova possible de les operacions realitzades gràcies a la targeta MOBILAND.

   

  El Servei de Telecomunicacions d’Andorra manté a disposició de l’abonat tots els elements justificatius de la factura, d’acord amb l’estat de les tècniques existents, durant el període de reclamació aplicable a les prestacions subministrades dins del marc del servei MOBILAND. Cap reclamació del titular perquè se li restitueixin els diners d’aquestes prestacions no és acceptada a partir d’un any del dia de pagament.

   

  ARTICLE 15 – SUSPENSIÓ DE LA LÍNIA

  En cas de no pagament total o parcial d’una factura, i desprès de l’avís per carta simple o per trucada telefònica no contestada en el termini fixat pel reglament d’impagats, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra pot suspendre la línia.

   

  La línia pot ser igualment suspesa en el cas que l’abonat del servei MOBILAND incompleixi qualsevol de les obligacions que s’estableixen al seu càrrec en les presents condicions generals.

   

  La suspensió de la línia pot efectuar-se en les mateixes condicions, per causa de deutes originats per altres abonaments a serveis prestats pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra, tant si són anteriors o com si són posteriors a les presents condicions d’abonament.

   

  En el cas de pagament per un tercer pagador, si aquest no respecta la seva obligació de pagament, hi ha la possibilitat que la línia sigui suspesa pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra en les condicions previstes per l’article 15.1.

   

  En cas de pertorbació de la xarxa, i si el Servei de Telecomunicacions d’Andorra considera que les necessitats tècniques ho exigeixen, l’abonat accepta que la línia quedi suspesa sense preavís, i sense cap dret a indemnització.

   

   

  ARTICLE 16 – PAGAMENTS PER DIVERSOS CONCEPTES

   

  En el cas que el Servei de Telecomunicacions d’Andorra no compleixi la seva obligació principal durant 2 dies consecutius per causa que li sigui imputable, l’abonat té dret a ser reemborsat de la part de la mensualitat d’abonament corresponent o bé de la durada completa d’interrupció, comunicant-ho per correu simple a Andorra Telecom.

   

  En cas de suspensió de la línia per causa imputable a l’abonat, l’abonament es considera que es deu fins a la data en què es produeix aquesta suspensió, sense perjudici del que disposa l’apartat 4 del present article.

   

  Les despeses, de qualsevol tipus, causades pel retard de pagament, la suspensió, la reinstal·lació de la línia o anul·lació van a càrrec de l’abonat.

   

  En el cas en què es posi fi a l’abonament per causa imputable a l’abonat o simplement per la seva voluntat de no continuar-lo, i que la relació no hagi assolit el període mínim de sis mesos establert en l’apartat primer de l’article 6 l’abonat estarà obligat a indemnitzar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra amb els pagaments corresponents al període d’abonament restant fins a l’assoliment del període indicat.

   

  ARTICLE 17 – FINALITZACIÓ DE L’ABONAMENT

  Finalització de l’abonament a iniciativa de l’abonat

   

  En els abonaments de durada limitada, la vigència s’extingeix per l’arribada de la data prevista.

   

  En els abonaments de durada indefinida, l’abonat pot finalitzar l’abonament comunicant al Servei de Telecomunicacions d’Andorra la seva voluntat en aquest sentit, mitjançant carta certificada. De la mateixa facultat gaudeix l’abonat en els abonaments de durada limitada.

   

  A la data de finalització de l’abonament per qualsevol causa, l’abonat té l’obligació de retornar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra, que és l’únic propietari, la targeta MOBILAND i els documents de baixa signats. L’abonat és responsable de la targeta MOBILAND, mentre aquesta no s’hagi retornat al Servei de Telecomunicacions d’Andorra, en les indicacions previstes en els articles 7 i 10.

  El contracte de caràcter indefinit finalitza 7 dies desprès de la recepció de la carta certificada en l’article 17.1.b

  En cas de reabonament, i sense tenir en compte la raó per la qual el precedent abonament hagi finalitzat la vigència, ni que sigui per causa del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, l’abonat no pot pretendre beneficiar-se del seu antic número de telèfon.

   

  Anul·lació de ple dret del contracte

   

  2.a) El contracte d’abonament (regulat per les presents condicions generals d’abonament) pot quedar anul·lat de ple dret per causa d’una decisió administrativa o judicial.

   

  Anul·lació del contracte a iniciativa del Servei de Telecomunicacions d’Andorra

   

  El contracte queda anul·lat de ple dret en el termini i les condicions fixades pel Reglament d’impagats.

   

  A la data d’anul·lació del contracte per qualsevol causa, l’abonat té l’obligació de retornar al Servei de Telecomunicacions d’Andorra, que n’és l’únic propietari, la targeta MOBILAND. L’abonat és responsable en les condicions previstes en els articles 7 i 10, mentre estigui en possessió i faci ús de la targeta MOBILAND.

   

  L’abonat té l’obligació de signar la baixa del contracte de llicència d’utilització de la xarxa MOBILAND i de retornar la targeta MOBILAND.

   

  ARTICLE 18- ATRIBUCIONS DE COMPETÈNCIES

  Les relacions corresponents a l’abonament del servei MOBILAND i regulades per les presents condicions generals són de naturalesa administrativa i, per tant, estan subjectes a les disposicions del Codi de l’Administració i a l’altra normativa d’aplicació en la matèria. La jurisdicció competent per conèixer els litigis i les qüestions a què puguin donar lloc aquestes relacions és l’administrativa dels tribunals andorrans.