Ruta de navegació

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTE - TELEFONIA MÒBIL CONTRACTE

CONDICIONS PARTICULARS

Aquestes condicions d’ús regulen les diferents modalitats del servei de telefonia mòbil que Andorra Telecom S.A.U. (d’ara endavant Andorra Telecom) amb domicili social a Andorra la Vella, C. Mn. Lluis Pujol 8-14, AD500, Santa Coloma, Principat d’Andorra, ofereix als seus clients

1. OBJECTE:

Andorra Telecom presta el servei de comunicació de telefonia mòbil, incloent els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit sol·licitats pel client, i aquells que en un futur s’estableixin, d’acord amb les tarifes corresponents, durant tota la prestació dels serveis.

Aquests serveis queden vinculats per aquestes condicions particulars així com per les condicions generals i/o particulars de productes d’Andorra Telecom que hi puguin ser aplicables.

2. OFERTA COMERCIAL:

En tot moment el Client i/o usuari dels serveis podrà consultar tota la informació relativa a les característiques dels productes i serveis d’Andorra Telecom, així com les condicions contractuals d’aquests, en el lloc web d’Andorra Telecom.

3. ITINERÀNCIA “ROAMING”

El servei d’itinerància o “roaming”, permet que el telèfon del client efectuï i rebi comunicacions a l’estranger mitjançant la xarxa d’altres operadors amb acord.

Aquest servei només estarà disponible pels clients amb residencia autoritzada i validada dins del Principat d’Andorra.

Fora del territori nacional, el client accepta rebre el servei d’itinerància o “roaming” excepte que sol·liciti expressament la restricció del mateix. Aquest servei està sotmès a tarifa especial en funció de la zona on consti el país des d’on es realitzen les comunicacions.

Les trucades efectuades i rebudes en itinerància, els SMS enviats en itinerància i el tràfic de dades efectuat en itinerància, es cobren segons la tarifa d’itinerància vigent.

4. EXTENSIÓ DE COBERTURA

Certes tarifes de l’oferta comercial de telefonia mòbil, inclouen l’opció d’extensió de cobertura o “Roaming” inclòs. Aquesta opció, permet al client efectuar comunicacions (de veu i de dades) en itinerància en els països inclosos sense cost addicional al de la tarifa triada, dins els límits establert per aquest concepte d’acord amb l’oferta comercial vigent en cada moment. Les trucades internacionals o nacionals efectuades, que comportin una tarificació “especial o Premium” seran facturades d’acord amb les tarifes d’itinerància vigents en cada moment.

Esgotats els límits establerts a l’oferta comercial vigent en cada moment, Andorra Telecom facturarà el consum addicional d’acord amb les tarifes d’itinerància vigents en cada moment.

Si les comunicacions (de veu, dades i sms) efectuades en itinerància superen a les realitzades en territori nacional durant un període més gran a dos mesos consecutius, Andorra Telecom facturarà les comunicacions que es realitzin en itinerància d’acord amb les tarifes d’itinerància vigents en cada moment.

El client del servei de telefonia mòbil que no disposi de l’opció d’extensió de cobertura en la seva tarifa, podrà contractar-lo d’acord amb la tarifa vigent a cada moment.

5. FACTURACIÓ

Els serveis de telefonia mòbil es facturaran d’acord amb les següents mètriques de facturació:

Veu: Els minuts inclosos dins de la tarifa triada pel client es facturaran per fraccions d’un (1) segon. Per les comunicacions de veu que excedeixin els minuts inclosos en la tarifa, es facturarà el primer minut en concepte d’establiment de trucada i els següents per fraccions de segon.

Dades: Facturació per fraccions d’un (1) KB.

La facturació dels serveis és mensual. El cobrament s’efectua per domiciliació bancària, per mensualitats vençudes. En cas que hi hagi hagut variacions contractuals durant el mes en curs, es cobrarà la part proporcional corresponent als serveis modificats.

En els casos de pagament per domiciliació bancària, es requereix al client que presenti un document d’identificació bancària en què consti la titularitat del client i l’IBAN.

En cas de retorn d’una factura pendent, el pagament s’haurà d’efectuar en qualsevol entitat bancària del país, per transferència bancària o per ingrés en caixa, especificant el número de factura i/o servei pendent de pagament.

Per a altres qüestions relatives a la facturació, és aplicable el Reglament d’impagats publicat en el BOPA.

6. DETALL DE LES COMUNICACIONS:

El client pot consultar en el lloc web d’Andorra Telecom el detall de les trucades nacionals i internacionals efectuades, així com el trànsit d’Internet en itinerància, i/o pot sol·licitar rebre’l en factura.

El detall sol·licitat mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, podrà patir un cert retard en el cas de sol·licitar el detall del mateix dia en que es cursa la sol·licitud.

*L’opció de rebre el detall de les trucades en factura, segons els productes contractats, pot suposar un cost addicional.

7. REGISTRES

Andorra Telecom ha de conservar els registres de les comunicacions efectuades pel client com a prova fefaent i amb la finalitat de resoldre possibles reclamacions en relació amb el servei presentades pel client.

8. RESTRICCIONS

Preventivament, i si es detecten increments de consum superiors a la mitjana de facturació dels darrers tres mesos multiplicada per 1,75, Andorra Telecom pot aplicar restriccions parcials sobre els serveis afectats.

En cas que el client tingui un deute o un dipòsit exigible envers Andorra Telecom, no podrà efectuar cap modificació del producte fins que no aboni els imports corresponents.

9. PORTAL WEB I APP D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom posa a la disposició del client un portal web i una aplicació, mitjançant el qual podrà fer tràmits relatius a la contractació de productes i la gestió del compte de client.

Per a l’ús del servei, i per tal de poder accedir al portal web d’Andorra Telecom així com la aplicació, el client ha de registrar-s’hi i escriure-hi un nom d’usuari i una contrasenya, que haurà d’introduir cada vegada que vulgui accedir al portal web i fer qualsevol gestió relacionada amb els serveis contractats i/o el compte de facturació. El client està obligat a custodiar el nom d’usuari i la contrasenya de forma confidencial

Atès que cada nom d’usuari i contrasenya estan associats a un titular amb un número d’identificació personal i un número de telèfon, tota utilització del portal client i de la contrasenya per part del client o per qualsevol tercer es considerarà efectuada per aquest. El client, per tant, és responsable d’aquest ús, d’acord amb el que preveuen aquestes condicions particulars així com les condicions generals d’altres productes d’Andorra Telecom.

10. CANVI DE PAQUET

El client pot sol·licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats. L’addició o supressió d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què hagin estat completades les ordres d’activació dels serveis contractats, d’acord amb els requisits tècnics, excepte que sol·liciti una modificació a la baixa del paquet contractat, que serà efectuada el mes següent.

Els serveis o opcions que no permetin el prorrateig, la baixa del mateix i posterior canvi de tarifa es realitzarà el mes següent.

Els canvis poden suposar un cost, d’acord amb el que preveuen les condicions generals.

11. PROMOCIONS

En cas que el client gaudeixi d’alguna promoció en el moment de signar el contracte d’alta del servei, o durant la seva vigència, s’entendrà que també s’adhereix a les condicions específiques de la promoció.

12. ÚS DEL SERVEI

Per a l’ús del servei, i poder accedir a la xarxa mòbil d’Andorra Telecom, el client, rep una targeta SIM i un codi secret (PIN) que haurà de ser introduït cada vegada que el client encengui el terminal, obligant-se a custodiar el mateix de forma confidencial.

Atès que cada tarja SIM està associada a un titular amb un número de identificació personal i un número de telèfon, tota comunicació realitzada a partir de la tarja SIM i clau d’accés (PIN) pel client o per qualsevol altre tercer, es considerarà efectuada per aquest sent en conseqüència el client responsable d’acord el que preveuen les presents condicions particulars així com les Condicions generals aplicables al servei.

Correspon al client realitzar un ús responsable de tots els serveis i/o funcionalitats. Andorra Telecom no assumirà cap responsabilitat derivada de la pèrdua, deteriorament, furt, robatori i mal ús de les seves targetes SIM posades a disposició del client.

No obstant, Andorra Telecom podrà prendre les mesures escaients en el cas que, el client comuniqui pels canals destinats a tal efecte a Andorra Telecom la pèrdua, subtracció o robatori de la seva tarja SIM, Andorra Telecom en el cas que es detecti un possible ús fraudulent dels serveis, es reserva el dret d’actuar d’ofici i restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client.

13. TARGETA SIM

La targeta SIM posada a disposició del Client en tot moment serà propietat d’Andorra Telecom.

El client en la seva qualitat d’usuari final del servei, no està autoritzat a la revenda de tràfic telefònic, ni a la comercialització per qualsevol medi del mateix, així mateix, el client s’abstindrà de manipular i/o alterar per qualsevol medi qualsevol element, equip i/o instal·lacions que li permetin accedir i utilitzar el servei en una altra qualitat que destinatari final del mateix.

14. DRETS D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom es reserva el dret de modificar les presents Condicions particulars en qualsevol moment així com, en general, a modificar la configuració del servei i de les prestacions associades.

Les modificacions seran comunicades al client per qualsevol mitjà idoni, entenent-se que les aprova tàcitament si, en el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’esmentada comunicació, no hi ha formulat cap oposició. En aquest cas, el contracte d’aquest servei es regirà per les noves condicions generals i/o particulars, i per la nova configuració

Si dins del termini establert, el client formulés oposició a la modificació de les condicions generals i/o configuració, ho haurà de notificar per escrit, adreçat per conducte fefaent, a Andorra Telecom. En aquest cas, Andorra Telecom estarà facultada per declarar unilateralment la resolució del contracte.

Andorra Telecom, per causes atribuïbles a la discontinuació del servei i/o producte, es reserva el dret de resoldre el contracte de servei amb un preavís de 6 mesos.

15. FRAU

El client és responsable de l’ús que ell mateix i/o tercers puguin fer del servei. Per tant, correspon al client vetllar per impedir l’accés al servei, ja sigui físicament o mitjançant la connexió a Internet i/o Internet Wi-Fi, a persones no autoritzades. Així mateix, el client s’ha d’abstenir d’actuar sobre la línia o les línies si suposa un ús no previst pel contracte de serveis prestats per Andorra Telecom.

És responsabilitat del client la configuració i la protecció del telèfon mòbil i altres perifèrics, com ara “routers”, telèfons, centraletes telefòniques i d’altres, a l’efecte d’evitar fraus.

En cas d’incompliment greu per part del client d’aquesta obligació, aquest serà responsable amb caràcter general de qualsevol activitat fraudulenta de la línia i dels serveis connexos que pugui causar un dany i/o perjudici a Andorra Telecom o a tercers.

Les contrasenyes utilitzades per a la protecció del telèfon mòbil xarxa Wi-Fi i altres perifèrics han de ser confidencials i suficientment complexes per tal d’evitar l’accés al servei a persones no autoritzades .

16. DADES PERSONALS

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, Andorra Telecom informa el client que les dades personals que faciliti mitjançant els formularis de registre quedaran incorporades al fitxer Clients, el responsable del qual és Andorra Telecom.

El client pot exercir en qualsevol moment els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica <protecciodades@andorratelecom.ad> o bé a Andorra Telecom: Coordinador de LQPD, c/ Mn. Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, Principat d’Andorra.

17. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Andorra Telecom ofereix al client el Servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:

  • Lloc web
  • Agència Comercial
  • Correu electrònic
  • Servei d’atenció telefònica

L’horari del servei d’atenció telefònica és de 8 a 24 hores els dies laborables i de 9 a 23 hores els dies festius els 365 dies l’any.

La funció d’aquest servei, és l’aclariment de qualsevol dubte, respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol incidència sobre el servei, queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre terminals i accés al servei.

El client pot realitzar les seves consultes i/o reclamacions mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, enviant un correu electrònic al correu info@andorratelecom.ad o be trucant al número gratuït d’atenció telefònica 115 (+376301115 des de l’estranger).

18. ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura del contracte de serveis, el client accepta expressament el que disposen aquestes condicions particulars.