Ruta de navegació

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTE - TELEFONIA MÒBIL PREPAGAMENT

CONDICIONS PARTICULARS

Servei de prepagament de telefonia mòbil

1. OBJECTE

Andorra Telecom prestarà al client el servei de telefonia mòbil de prepagament, que inclou els serveis de comunicacions electròniques i de valor afegit sol·licitats pel client, així com aquells serveis que s’estableixin en un futur d’acord amb les tarifes corresponents, amb càrrec al saldo disponible i a partir de les recàrregues successives de la targeta de prepagament durant tota la prestació del servei. Aquest servei queda vinculat per aquestes condicions particulars, així com per les condicions generals de productes d’Andorra Telecom. Per a la prestació del servei, Andorra Telecom posarà a disposició del client una targeta SIM i escollirà una de les tarifes comercials en vigor.

2. OBLIGACIÓ D’IDENTIFICACIÓ

En virtut de l’Edicte publicat al BOPA del 14-09-2011 pel qual es fa pública l’aprovació de la modificació de les condicions de contractació del servei de telefonia mòbil mitjançant targetes de prepagament, el client, per poder disposar del servei, haurà de comunicar la seva identitat amb el passaport o el DNI corresponent, i al formulari de registre s’hauran de fer constar el nom, els cognoms, la nacionalitat i una adreça electrònica valida, així com la denominació i el número del document d’identificació utilitzat.

2.1 PROHIBICIONS

No es permet la contractació del servei de telefonia mòbil de prepagament als menors de 16 anys. En el cas que l’usuari de la targeta de prepagament sigui menor de 16 anys, hauran de ser els pares o tutors legals els qui contractin el servei amb Andorra Telecom facilitant les dades personals sol·licitades d’acord amb el que s'estipula al paràgraf precedent. En aquest cas, respondran de l’ús del servei realitzat pel menor.

3. TARGETA SIM

La targeta SIM posada a disposició del client serà en tot moment propietat d’Andorra Telecom. El client, en la seva qualitat d’usuari final del servei, no està autoritzat a la revenda de tràfic telefònic, ni a la seva comercialització per cap mitjà. Així mateix, el client s’abstindrà de manipular o d'alterar per qualsevol mitjà qualsevol element, equip o instal·lació que li permetin accedir i utilitzar el servei en una qualitat diferent a la d'usuari final.

4. VALIDESA DEL SALDO

El saldo inicial associat a la targeta SIM de prepagament té la validesa màxima que s'indica en les condicions comercials en vigor en el moment de l’adquisició de la targeta, i aquesta vigència es comença a esgotar en el moment d'activar-la.

Un cop aquest saldo inicial s’hagi esgotat o hagi caducat en haver transcorregut el termini inicial, si el client no recarrega el saldo de la targeta un cop finalitzat el termini màxim indicat a les condicions comercials en vigor en el moment de l’adquisició de la targeta, el saldo caducarà i, en consequ?ència, el client es donarà de baixa del servei automàticament i perdrà tots els drets sobre el número del servei. No obstant això, aquests terminis de validesa i caducitat podran ser modificats per Andorra Telecom.

5. RECÀRREGUES DE SALDO

El client podrà optar per realitzar recàrregues de saldo segons les ofertes comercials en vigor.

Aquestes recàrregues es realitzaran de manera presencial a l’agencia comercial d’Andorra Telecom o en un dels distribuïdors autoritzats, o telemàticament via un dels diferents canals habilitats.

6. ÚS DEL SERVEI

Per a l’ús del servei i per poder accedir a la xarxa mòbil d’Andorra Telecom, el client rep una targeta SIM i un codi secret (PIN) que haurà d'introduir cada vegada que encengui el terminal i que està obligat a custodiar de forma confidencial. Atès que cada targeta SIM està associada a un titular amb un número d’identificació personal i un número de telèfon, tota comunicació realitzada amb la targeta SIM i la clau d’accés (PIN) pel client o per qualsevol altra persona es considerarà efectuada per aquest i, en consequ?ència, el client n'és el responsable d’acord amb el que preveuen aquestes condicions particulars i les condicions generals d’altres productes d’Andorra Telecom.

Correspon al client realitzar un ús responsable de tots els serveis i funcionalitats. Andorra Telecom no assumirà cap responsabilitat derivada de la pèrdua, del deteriorament, del furt, del robatori i del mal ús de les seves targetes SIM posades a disposició del client. No obstant això, Andorra Telecom podrà prendre les mesures escaients en el cas que el client comuniqui a Andorra Telecom, pels canals destinats a aquest efecte, la pèrdua, la sostracció o el robatori de la seva targeta SIM.

En el cas que es detecti un possible ús fraudulent dels serveis, Andorra Telecom es reserva el dret d’actuar d’ofici i de restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client.

7. REGISTRES

El client autoritza expressament a Andorra Telecom conservar els registres de comunicacions efectuades pel client durant el termini de temps estrictament necessari, com a prova i amb la finalitat de dirimir possibles reclamacions amb relació al servei.

8. DRETS D’ANDORRA TELECOM

D’acord amb la prestació del servei al client, Andorra Telecom tindrà el dret a:

  • Percebre, a canvi del saldo de les targetes de prepagament, les quantitats tarificades i degudes pel client per la utilització del servei en aplicació de la tarifa en vigor en cada moment, de conformitat amb el que es preveu en aquestes condicions;
  • Introduir els canvis exigits per l'organització i les necessitats del servei, per les conveniències o per les condicions tècniques dels sistemes i de les instal·lacions;
  • Restringir serveis en funció del seu ús, consum o pagament irregular;
  • Cessar la prestació del servei davant de comportaments del client que constitueixin una competència deslleial, que vagin en contra de la bona fe o que siguin actes que puguin posar en perill o perjudicar la Xarxa d’Andorra Telecom.

9. DADES PERSONALS

D’acord amb la Llei 15/2003 del 18 de desembre sobre la protecció de dades personals, Andorra Telecom informa el client, en qualitat d’adquirent de la targeta SIM per a la prestació del servei de telefonia mòbil de prepagament, que les seves dades personals facilitades mitjançant el formulari de registre s’incorporaran al fitxer de clients del qual és responsable Andorra Telecom. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació enviant una sol·licitud a l'adreça electrònica protecciodades@andorratelecom.ad, o bé a Andorra Telecom – Coordinador de LQPD, C/ Mn. Lluís Pujol, 8-14 - AD500 Santa Coloma, Principat d'Andorra.

Així mateix, el client dona el seu consentiment perquè les seves dades personals recollides s'utilitzin per a les finalitats segu?ents: enviament de comunicacions comercials i publicitàries, comercialització de productes i serveis, manteniment i gestió de la relació contractual amb Andorra Telecom i adequació de les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars.

10. ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura del document de comunicació de dades personals per al registre del servei de telefonia mòbil de prepagament, el client accepta expressament el contingut d'aquestes condicions particulars.