Ruta de navegació

GENERAL - FOOTER - CONDICIONS DE PRODUCTE - SOM FIBRA OPTICA PER A RESIDENCIALS

CONDICIONS PARTICULARS

Aquestes condicions d’ús regulen les diferents modalitats de serveis de telefonia fixa +  internet + televisió + telefonia mòbil que Andorra Telecom S.A.U. (d’ara endavant Andorra Telecom) amb domicili social a Andorra la Vella, C. Mn. Lluis Pujol 8-14, AD500, Santa Coloma, Principat d’Andorra, ofereix als seus clients.

 

1.- OBJECTE

Andorra Telecom presta els serveis de telefonia fixa, internet, televisió i telefonia mòbil, incloent els serveis de comunicacions electròniques i valor afegit sol·licitats pel client, i els que en un futur s’estableixin, d’acord amb les tarifes corresponents durant tota la prestació dels serveis. Aquests serveis queden vinculats per aquestes condicions particulars així com per les condicions generals i/o particulars de productes d’Andorra Telecom que hi puguin ser aplicables.

 

2.- CARACTERISTIQUES I TARIFES DELS SERVEIS

Els serveis d’Andorra Telecom s’ofereixen en mòduls, amb la finalitat de permetre al client triar la combinació que millor s’adapti a les seves necessitats, dins de les possibilitats establertes i d’acord amb l’oferta comercial i econòmica vigent.

Tota la informació relativa a les característiques dels productes i serveis d’Andorra Telecom, així com les condicions contractuals d’aquests, estaran sempre a la disposició del client, publicats al lloc web d’Andorra Telecom.

 

3.- INSTAL·LACIÓ INTERIOR

Per poder gaudir dels diferents serveis sobre fibra, cal que aquesta arribi fins a la llar del client o les dependències de l’empresa, per la qual s’entén la unitat privativa del client.

El client es responsabilitza de la realització de la instal·lació interior. Un cop s’hagi realitzat la instal·lació interior, Andorra Telecom instal·larà la roseta, com a norma general, a l’espai destinat expressament a la ubicació de la caixa de fibra òptica (ONT), en el cas d’immobles de nova construcció o locals comercials, o a la sala comuna (menjador), en el cas de clients particulars.

 

3.1.- En cas que el client sol·liciti la instal·lació de la roseta i/o la caixa de fibra òptica (ONT) en un altre lloc diferent del que hi està destinat expressament, i sempre dins la seva unitat privativa, haurà d’abonar 156,75€ (IGI inclòs) suplementaris, imputables al desplaçament de la roseta.

 

3.2.- Quan la instal·lació de la roseta s’hagi d’efectuar en unitats immobiliàries familiars, Andorra Telecom podrà, al seu criteri, col·locar-la en locals de redistribució de cablejat o en llocs específics per a aquesta finalitat. En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 3.1 d’aquestes condicions particulars, relatiu al desplaçament de roseta.

 

3.3.- La caixa de fibra òptica (ONT) i la roseta són propietat d’Andorra Telecom. En cap cas el client no les ha de desmuntar o desplaçar. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’Andorra Telecom.

 

3.4.- Andorra Telecom, per necessitats tècniques relatives a serveis de telefonia fixa, es reserva el dret d’instal·lar la caixa de fibra òptica (ONT) en zones comunitàries, sempre que es tingui l’autorització per part de la comunitat.

3.5.- En els casos en que s’hagi de realitzar una instal·lació en un local comercial, aparcament, caixer, etc., Andorra Telecom es reserva el dret de decidir la ubicació més adient de la roseta i de la caixa de fibra òptica (ONT).

En cas de desacord, s’aplicarà el que disposa l’apartat 3.1 d’aquestes condicions particulars, relatiu al desplaçament de roseta.

 

4.- REQUERIMENTS I MATERIALS

El material necessari per al funcionament dels serveis contractats posat a la disposició del client és propietat d’Andorra Telecom. En cas de desperfecte o pèrdua imputable al client, aquest haurà d’abonar-ne el preu de reparació o de reposició, que figura detallat en la taula de preus de reposició de material d’Andorra Telecom.

 

4.1.- FONT D'ALIMENTACIÓ

En cas de tall de llum, els serveis sobre fibra no funcionaran.

El client pot sol·licitar la instal·lació d’una bateria per a la caixa de fibra òptica (ONT), que li permetrà poder utilitzar el telèfon fix durant un temps determinat, sempre que aquest no sigui sense fil.

Andorra Telecom recomana la instal·lació de la bateria per a les persones grans usuàries del servei de teleassistència així com als domicilis o empreses que tenen un sistema d’alarma o de domòtica, en cas de no disposar d’una alimentació estabilitzada i socorreguda.

Aquesta bateria està subjecta a un manteniment periòdic, el qual ha de dur a terme Andorra Telecom. En cas que aquest manteniment, per motius imputables al client, no es pugui efectuar, Andorra Telecom declina tota responsabilitat pels danys que la bateria pugui ocasionar.

 

4.2.- TELEFONIA FIXA

El servei de Telefonia fixa sobre fibra òptica funciona amb aparells telefònics multifreqüència.

Opcionalment, el client pot contractar el lloguer d’un telèfon fix, proporcionat per Andorra Telecom.

 

4.3.- INTERNET

L’accés al servei d’Internet es pot realitzar mitjançant la connexió directa per cable de xarxa a un port proveït de la caixa de fibra òptica (ONT), o bé mitjançant la instal·lació d’un router amb connectivitat WiFi.

Opcionalment, el client pot contractar el servei de lloguer d’un router, proporcionat per Andorra Telecom amb totes les garanties de serveis associats, i addicionalment a l’anterior, el servei d’assistència tècnica d’aquest.

En el cas que el router amb connectivitat WiFi, sigui de propietat del client, Andorra Telecom no proporcionarà assistència tècnica mes enllà de la caixa de fibra òptica (ONT).

 

4.4.- SERVEI DE LLOGUER I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE ROUTER

El servei de lloguer i assistència tècnica del router consisteix a posar a la disposició del client un router amb connectivitat WiFi, tal com es defineix en l’oferta comercial vigent.

Si el servei contractat ofereix la funció de contingència, aquesta només es podrà utilitzar en cas d’incidència per part d’Andorra Telecom dels serveis de fibra òptica contractats. En cas contrari, tot el consum efectuat pel client fora de la incidència es facturarà a part, d’acord amb les tarifes de dades vigents a cada moment.

La cobertura WiFi del router ve donada per les característiques del dispositiu, l’habitatge o el local, i la seva ubicació.

En el moment de la contractació del servei, Andorra Telecom ha de posar a la disposició del client una unitat del material següent:

 • Router WiFi,
 • Cable de xarxa,
 • Cable d’alimentació.
 

4.5.- IP FIXA GARANTIDA

El client podrà contractar l’opció IP fixa garantida, d’acord amb el cost estipulat en l’oferta comercial.

 

4.6.- TELEVISIÓ

En el moment de la contractació del servei, Andorra Telecom ha de posar a la disposició del client una unitat del material següent:

 • Descodificador digital,
 • Comandament a distància,/li>
 • Cable euroconnector,
 • Cable d’alta definició HDMI,
 • Cable de xarxa,
 • Cable d’alimentació.
 

Opcionalment, el client pot contractar més unitats de televisió per la llar.

El client es compromet a facilitar l’accés al seu domicili o a les seves dependències a tot representant identificat d’Andorra Telecom, amb l’objecte de verificar el compliment de les obligacions estipulades en les condicions generals.

 

4.7.- SERVEI DE TELEFONIA MÔBIL

En el moment de la contractació del servei, Andorra Telecom ha de posar a la disposició del client una targeta SIM física per línia de telefonia mòbil contractada.

La targeta SIM lliurada al client es propietat d’Andorra Telecom: no podrà cedir-la, destruir-la o deteriorar-la de cap manera. Admet tots els mecanismes de seguretat i d’autentificació vigents homologats per Andorra Telecom. És compatible amb la majoria de dispositius mòbils disponibles en el mercat que requereixen una SIM física. Resta prohibit fer proves o adaptacions en la targeta o en qualsevol altre element de la infraestructura tecnològica de l’operador quan es detectin incompatibilitats amb qualsevol dispositiu del client, sempre que no es tingui en compte en l’evolució tecnològica dissenyada per Andorra Telecom.

Amb cada targeta SIM, el client rep un codi secret (PIN) que haurà d’introduir cada vegada que encengui un dispositiu. En tots els casos, el client està obligat a custodiar el seu PIN d’una manera confidencial.

Pèrdua o robatori de la targeta SIM física o del dispositiu que la té:

 1. En cas de pèrdua, robatori o altres supòsits de privació il•legítima (al client que té contractada la targeta SIM física), el client autoritzat es compromet a informar-ne immediatament Andorra Telecom per qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte.
 2. Per permetre una suspensió més ràpida i eficient, el client podrà trucar al número d’atenció al client 115 (+376 301 115 des de l’estranger).
 3. En aquell moment, Andorra Telecom desactivarà els serveis contractats als quals s’accedeixi mitjançant la SIM afectada tan aviat com sigui possible després de rebre la notificació.
 4. La generació d’una nova targeta per pèrdua, robatori o ús indegut comporta el pagament d’una quota segons les tarifes vigents.
 5. La data de notificació de la pèrdua, el robatori o l’ús indegut és l’única que dóna fe de la data de sol•licitud de suspensió de la línia.
 6. Andorra Telecom no es pot considerar com a responsable de les conseqüències de declaracions inexactes o que no procedeixin de l’abonat, ni de l’incompliment per part d’aquest de les formalitats de comunicació que estableix aquest article.
 

Retirada de la targeta SIM física:

 1. Sense perjudici del que es dirà més endavant, la retirada de la targeta SIM és sempre una conseqüència de la cessació, l’anul•lació o la suspensió de l’abonament per qualsevol causa o motiu establert per aquestes condicions.
 2. Per raons de seguretat i dels imperatius relacionats amb les condicions d’explotació, Andorra Telecom pot decidir, en qualsevol moment, retirar momentàniament i transitòria (al titular del servei de telefonia mòbil) la targeta corresponent. Aquesta retirada no dóna cap dret a indemnització.
 

5.- PROMOCIONS

El client pot sol•licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats. Els canvis, addició o supressió d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què el serveis han estat activats, d’acord amb els requisits tècnics.

 

6.- CANVIS EN ELS SERVEIS CONTRACTATS

El client pot sol•licitar modificacions contractuals relacionades amb els serveis contractats en funció de les seves necessitats. Els canvis, addició o supressió d’altres serveis associats tenen efecte en el moment en què el serveis han estat activats, d’acord amb els requisits tècnics.

Els serveis que no permetin el prorrateig, la baixa/modificació del servei i posterior canvi de tarifa es realitzarà el mes següent.

Els canvis en els serveis poden suposar un cost, d’acord amb el que preveuen les condicions generals.

 

7.- FACTURACIÓ

La facturació dels serveis és mensual. El cobrament s’efectua per domiciliació bancària, per mensualitats vençudes. En cas que hi hagi hagut variacions contractuals durant el mes en curs, es cobrarà la part proporcional corresponent als serveis modificats. En els casos de pagament per domiciliació bancària, es requereix al client que presenti un document d’identificació bancària en què consti la titularitat del client i l’IBAN.

En cas de retorn d’una factura pendent, el pagament s’haurà d’efectuar en qualsevol entitat bancària del país, per transferència bancària o per ingrés en caixa, especificant el número de factura i/o servei pendent de pagament.

Per a altres qüestions relatives a la facturació, és aplicable el Reglament d’Impagats publicat en el BOPA.

8.- REGISTRES

Andorra Telecom ha de conservar els registres de les comunicacions efectuades pel client com a prova fefaent i amb la finalitat de resoldre possibles reclamacions en relació amb el servei, presentades pel client.

 

9.- RESTRICCIONS

Preventivament, i si es detecten increments de consum superiors a la mitjana de facturació dels darrers tres mesos multiplicada per 1,75, Andorra Telecom pot aplicar restriccions parcials sobre els serveis afectats.

En cas que el client tingui un deute o un dipòsit exigible envers Andorra Telecom, no podrà efectuar cap modificació del producte fins que no aboni els imports corresponents.

 

10.- DETALL DE LES COMUNICACIONS

El client pot consultar en el lloc web d’Andorra Telecom el detall de les trucades nacionals i internacionals efectuades, així com el trànsit d’Internet internacional, i/o pot sol·licitar rebre’l en factura.

*L’opció de rebre el detall de les trucades en factura paper, segons els productes contractats, pot suposar un cost addicional.

 

11.- CANVI DE DOMICILI

En cas que el client canviï de domicili o de local, ho ha de comunicar a Andorra Telecom per tal que es pugui activar el funcionament dels serveis al nou domicili, sempre que el nou punt de servei compleixi amb els criteris d’instal·lació.

 

12.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La durada d’aquest contracte és indefinida, sens perjudici del que es disposa pel que fa a la resolució d’aquest.

Aquest contracte es resoldrà per les causes generals admeses en el Dret, per les previstes al llarg del seu clausulat, i expressament:

 1. Per decisió del mateix Client, degudament acreditat, comunicada a Andorra Telecom a través d’un dels canals de venda d’Andorra Telecom.
 2. Andorra Telecom podrà resoldre el contracte per l’incompliment per part del client de les seves obligacions i per altres raons suficientment acredites per ús il·lícit del servei o contrari a la bona fe.
 

En cap cas la resolució del contracte eximirà al Client de les seves obligacions de pagament. En el supòsit de que el Client resolgui parcialment el Contracte, es mantindran els serveis que continuïn donats d’alta, produint-se la corresponent d’adaptació de la tarifa.

Altrament, el client, haurà de tornar a les dependències d’Andorra Telecom tot el material que se li hagi facilitat per al funcionament dels serveis de telefonia fixa, internet, televisió sobre fibra òptica i telefonia mòbil.

En cas contrari, haurà d’abonar el preu que figura en la taula de preus de reposició de material propietat d’Andorra Telecom dels materials que constin com a entregats i no retornats pel client.

 

13.- OBLIGACIONS I PROHIBICIONS

Els serveis telefonia fixa + internet +  televisió + telefonia mòbil estan destinats exclusivament a l’ús privatiu, tant domèstic com professional i sense ànim de lucre, dins els límits de la llar, domicili d’empresa o del local del client associat al punt de servei.

El material d’Andorra Telecom posat a la disposició del client no es pot destinar en cap cas, directament o indirectament, als usos no autoritzats per les condicions de contractació. El client ha d’utilitzar aquest material exclusivament a l’adreça associada al punt de servei, i l’ha de mantenir en la seva possessió durant la vigència del contracte.

Queda expressament prohibida la redistribució del servei de telefonia mòbil i del conjunt de serveis sobre fibra fora dels límits de la unitat privativa del client indicada en el contracte d’alta del servei.

Qualsevol incompliment per part del client d’aquestes condicions particulars faculta Andorra Telecom per resoldre el contracte de ple dret, sense perjudici de reclamar per les responsabilitats que es derivin d’aquest incompliment.

 

14.- WEB

Andorra Telecom posa a la disposició del client un lloc web, mitjançant el qual podrà fer tràmits relatius a la contractació de productes i la gestió del compte de client.

Per a l’ús del servei, i per tal de poder accedir al lloc web d’Andorra Telecom, el client ha de registrar-s’hi i escriure-hi un nom d’usuari i una contrasenya, que haurà d’introduir cada vegada que vulgui accedir al lloc web i fer qualsevol gestió relacionada amb els serveis contractats i/o el compte de facturació. El client està obligat a custodiar el nom d’usuari i la contrasenya d’una manera confidencial.

Atès que cada nom d’usuari i contrasenya estan associats a un titular amb un número d’identificació personal i un número de telèfon, tota utilització del portal client i de la contrasenya per part del client o per qualsevol tercer es considerarà efectuada per aquest. El client, per tant, és responsable d’aquest ús, d’acord amb el que preveuen aquestes condicions particulars així com les condicions generals d’altres productes d’Andorra Telecom.

 

15.- ÚS DELS SERVEIS

Correspon al client fer un ús responsable de tots els serveis i/o totes les funcionalitats, abstenint-se de realitzar usos fraudulents i abusiu del servei.

Andorra Telecom no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús fraudulent dels serveis així com de la pèrdua, deteriorament, furt, i/o robatori dels materials posats a la disposició del client.

En cas de detectar-se un possible ús fraudulent dels serveis, Andorra Telecom es reserva el dret d’actuar d’ofici i restringir els serveis amb la finalitat d’evitar perjudicis al client, Andorra Telecom o a tercers.

No es podran utilitzar els serveis contractats de forma que interfereixi amb l’ús d’altres clients i/o usuaris, o de forma desproporcionada que impacti amb els recursos de la xarxa d’Andorra Telecom.

En cas de detectar usos abusius del servei internet, Andorra Telecom ho notificarà al client, als efectes de que aquests cessin el més aviat possible.

Un cop notificat, si durant els 3 següents períodes de facturació, l’ús del servei segueix sent abusiu, fora dels llindars definits a l’oferta comercial del servei contractat, Andorra Telecom es reserva el dret de facturar l’import establert pel consum excedit, segons el preu unitari definit a l’oferta comercial del servei contractat.

 

16.- DRETS D’ANDORRA TELECOM

Andorra Telecom es reserva el dret de modificar les presents condicions particulars en qualsevol moment així com, en general, a modificar la configuració dels diferents serveis i de les prestacions associades.

Les modificacions seran comunicades al client per qualsevol mitjà idoni, entenent-se que les aprova tàcitament si, en el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’esmentada comunicació, no hi ha formulat cap oposició. En aquest cas, el contracte d’aquest servei es regirà per les noves condicions generals i/o particulars, i per la nova configuració.

Si dins del termini establert, el client formulés oposició a la modificació de les condicions generals i/o configuració, ho haurà de notificar per escrit, adreçat per conducte fefaent, a Andorra Telecom. En aquest cas, Andorra Telecom estarà facultada per declarar unilateralment la resolució del contracte.

Andorra Telecom, per causes atribuïbles a la discontinuació del servei i/o producte, es reserva el dret de resoldre el contracte de servei amb un preavís de 6 mesos.

Les condicions particulars vigents estaran sempre a la disposició del client al lloc web d’Andorra Telecom.

17.- FRAU

El client és responsable de l’ús que ell mateix i/o tercers puguin fer dels serveis. Per tant, correspon al client vetllar per impedir l’accés als serveis, ja sigui físicament o mitjançant la connexió a Internet i/o Internet WiFi, i/o connexions de dades des del mòbil, a persones no autoritzades. Així mateix, el client s’ha d’abstenir d’actuar sobre la línia o les línies si suposa un ús no previst pel contracte de serveis prestats per Andorra Telecom.

És responsabilitat del client la configuració i la protecció correctes de tots els perifèrics, com ara routers, telèfons, centraletes telefòniques i d’altres, a l’efecte d’evitar fraus.

En cas d’incompliment greu per part del client d’aquesta obligació, aquest serà responsable amb caràcter general de qualsevol activitat fraudulenta de la línia i dels serveis connexos que pugui causar un dany i/o perjudici a Andorra Telecom o a tercers.

Les contrasenyes utilitzades per a la protecció de la xarxa WiFi i altres perifèrics han de ser confidencials i suficientment complexes per tal d’evitar l’accés al servei a persones no autoritzades.

 

18.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Andorra Telecom informa que les dades dels clients es tractaran d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa d’Andorra Telecom, la informació bàsica de la qual es recull en aquesta clàusula. El contingut íntegre d’aquesta es pot consultar a l’enllaç següent, www.andorratelecom.ad/politica-de-privadesa.

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, Andorra Telecom informa al client que les dades personals que faciliti per la contractació del servei quedaran incorporades al fitxer Clients, el responsable del qual és Andorra Telecom, i seran tractats per a permetre el bon desenvolupament de la relació contractual entre les parts (prestar els serveis i facturar-los).

Addicionalment als tractaments recollits a la Política de Privadesa, en acceptar aquestes condicions d’ús del Servei, el Client és informat i autoritza a Andorra Telecom a l’enviament de la informació relacionada amb els serveis contractats, similars o anàlegs, facturació, així com les dades de consums, el tractament de la qual és necessari, en execució del contracte, per a la prestació del Servei.

Andorra Telecom garanteix l’adopció de les mesures necessàries per garantir el tractament confidencial d’aquestes dades i l’informa de la possibilitat d’exercitar, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació, enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica protecciodades@andorratelecom.ad o bé a Andorra Telecom: Coordinador de LQPD, c/ Mn. Lluís Pujol, 8-14, AD500 Santa Coloma, Principat d’Andorra.

Andorra Telecom conservarà les dades del client durant el temps que sigui necessari per a complir amb les seves obligacions i respondre davant de possibles reclamacions.

19.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Andorra Telecom ofereix al client el Servei d’Atenció al Client a través dels canals següents:

 • Lloc web,
 • Agència Comercial,
 • Correu electrònic,
 • Servei d’atenció telefònica.
 

L’horari del servei d’atenció telefònica és de 8 a 24 hores els dies laborables i de 9 a 23 hores els dies festius els 365 dies l’any.

La funció d’aquest servei, és l’aclariment de qualsevol dubte, respecte al preu, facturació, qualitat o qualsevol incidència sobre el servei, queda en tot cas exclosa l’assistència tècnica sobre terminals i accés al servei.

El client pot realitzar les seves consultes i/o reclamacions mitjançant el lloc web d’Andorra Telecom, enviant un correu electrònic al correu info@andorratelecom.ad o be trucant al número gratuït d’atenció telefònica 115 (+376301115 des de l’estranger).

 

20.- ACCEPTACIÓ

Mitjançant l’ús del servei i la signatura del contracte de serveis, el client accepta expressament el que disposen aquestes condicions particulars.